PANANDHANGE KAWULA

I. PANANDHANGE KAWULA

SINAWUNG ING SEKAR SINOM

Purwakaning atur amba

Umatur ing ngarseng sami

Tiyang alit sumrambahnya

Amenangi jaman niki

Satuhu melas yekti

Kasengsaya kang kadlarung

Sinandhang pra kawula

Kawontenan sarwa krisis

Regen awis, samubarang kedah ngaya

Keraos-raos bentennya

Kang brewu lawan prihatin

Sing sugih tirah sarana

Utamine pra pemimpin

Sing jare resik pamrih

Benten ucap nyatanipun

Tan jumbuh ing panyawang

Ageng alit seje tebih

Tindak lamis dangu badhe katon cetha

Pramila pra kadang samya

Mangga kita rukun yekti

Di sabar lan mbudidaya

Mrih klakone esthi suci

Ngudi tentrem sejati

Kangge kawula sadarum

Angimpun persatuan

Rahayu ingang pinanggih

Tyas kang longgar sabar sareh wicaksana

II. PANANDHANGE KAWULA

SINAWUNG ING SEKAR SINOM

Para leluhur ngendika

Sabar kekasihing Widi

Kabeh panjangka katekan

Sinarban anteping esthi

Tindak bener tan ajrih

Senadyan den serik satru

Nggegeki sabda tama

Tan gampang dipun gegempil

Yen kulina saya tebih ing panggodha

Enget jaman penjajahan

Sagung kang para pimimpin

Ajiwa pahlawan nyata

Dudu brana kang den udi

Pepati den dhadhagi

Labet kawula satuhu

Mrih methik kamardikan

Uwal ing penjajah nenggih

Kita kabeh wus ngraosake labuhira

Den tanemken mring pramudha

Semangat leluhur neki

Ora amung nguja hawa

Ngganja mabuk minum weski

Suwawi amiwiti

Golong gilik anyengkuyung

Mbangun tataning praja

Guyup rukun nyawiji

Dimen enggal kaleksanan kang sinedya

Mangga sami sesarengan

Sujud ngarseng Hyang Ma Suci

Marang kabeh paringnya

Ugi peprentahan niki

Bapak S.B.Y niki

Kang tansah kersa nenuntun

Sesarengan makarya

Ngudi raharjaning nagri

Mugi tansah pinaringan karaharjan

This entry was posted in Crita Seri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.