Sinom Wisudan

?

Sinom Wisudan

I

Saestu wus winisuda

Pangarsa jroning nagari

Kang den antu pra kawula

Wus kalampah ari niki

Kanthi chitmat satiti

Bingah kawula sadarum

Mugi enggal tumapak

Kabagyan ingkang den anti

Ayem tentrem mirah boga lawan wastra

II

Kabeh wus terang terwaca

Satriya kang mandhegani

Pamilihe pra kawula

Kang tuhu pratitis yekti

Rumesep jroning ati

Rasa marem satuhu

Kang pranyata ginadhang

Momong kawula sa nagri

Mugi tansah ingayoman mring Hyang Suksma

III

Pamujine pra kawula

Mugi Gusti nyembadani

Dhateng kawula sadaya

Kang gandrung tentreming ati

Siyang pantara ratri

Datan kendhat anyenyuwun

Cinepakna kabagyan

Tinebihna ing sesakit

Suka bingah tansah syukur ing Pangeran

Kalajengaken nomer IV

IV

Sadaya tindak duraka

Tinebihna amba sami

Kanugrahan pinaringna

Kang samya nyenyadhang sami

Kawula sanagari

Inguwalna lampah dudu

Miwah kehing kamurkan

Kang remen anggunggung dhiri

Tresna asih iku tindak kang utama

V

Yen ta pangarsaning praja

Tumindake tresna asih

Datan mawang sok sopoa

Kawula wis temtu bekti

Rumangsa den contoni

Ing nala kraos kelangkung

Nedya ambudidaya

Kangge saening nagari

Sesarengan nggayuh kemulyaning praja

This entry was posted in Crita Seri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.