Mahargya Riyadi Agung Natal

Mahargya Riyadi Agung Natal

I. Dhek semana wis ndungkep surup kang wanci

Brayat minulya wus datan uman pasipengan

Santo Yusup banget anggen nya nalangsa

Ngelingi garwa kang nggarbini ndungkap mangsa

Lelorone tumuli pirsa guwa kandhang kewan

Jroning tyas sanget kelangkung bungah tumuli den purugi

Ya ing kono anggone bakal sipeng bisa ngasokake salira kang sayah marlupa

II. Ing madyaning ratri kang sepi

Donya wus katrem …. tidhem …. premanen sepi nyenyet …..

Sang Kenya kang nggarbini wus kraos yen arsa mbabar

Sekalihan anane mung pasrah sumarah-Ing ngarseng Hyang Agung

Katemahan mbabar putra miyos kakung …..

Ing ngantariksa padhang njingglang gumyak malekat samya ngidung :

Gloria in axaselsis Deo. Et intera paxhominibus………

Pinujia Allah ing ngaluhur. Katentreman pinaringna menungsa ing bumi, ingkang sae ujub lan sedyanipun …..

Sembah buwun dhuh Gusti, Paduka sampun miyos …. Sang Timur Rawuh ing donya, saperlu nebus jalma, natas bebandaning dosa

This entry was posted in Crita Seri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.