Wong Cilik Duwe Adeg-Adeg

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Wong Cilik Duwe Adeg-Adeg

Para kadang, aku nduwe cangkriman sumangga ndak aturi mbatang
Rupane prasaja kena ditembungake ora pakra
Ora nduwe daya apa-apa yen tanpa dilakokake manungsa
Dheweke manut miturut karo bendara sing nguwasani tanpa suwala
Kabeh jalma mbutuhake dheweke, minangka sarana
Mangka dayane ngedab-edabi banget tumprape wong neng ndonya
Bisa kanggo nguwasani nagara, ngereh sepadha-padha
Kena kanggo nulung sesama, andum tresna, gawe lega, ndadeke mulya
Ning uga kena kanggo nguja hawa lan angkara murka, ngumbar nafsu tan kinira
Gampang kanggo mikat wanita sulistya dadi slingkuhane, uga dadi sarana nggampangake nggayuh drajat lan pangkat kanthi dalan nyidhat
Sing saiki dadi kembang lambe ??rasan pocapan?..sasat padinan
Ya merga dheweke bisa nyulap lan ngilangake prakara ??bisa mbukak gemboking kunjara, ngowahi putusaning pradata? lan ngentheng-ngenthengake tibaning pidana
Oh para kadang mitra ??..saiki jengandika kabeh wis padha pirsa
Ye batangane ora liya dhuwit?..dhuwit?.dhuwit, arta utawa redhana
Hara sapa sing ora seneng karo dhuwit? Kabeh wong mbutuhake kanggo sarananing urip
Luwih-luwih kaya awake dhewe wong cilik iki supaya uripe ora mendap-mendip
Andekpuna wong-wong dhuwur sing wis saguh dadi wakiling kawula, aweh pangayoman, saguh nyipta karaharjan, kok tekan seprene anteng tanpa ana kasunyatan.
Apa malah sajake kabesturan, nikmati empuking kursi sing mendhut-mendhut
Sing biyen anggone ngarah kepati-pati, direwangi ngobral janji kanthi kedok reformasi
Oh melas??kawula diblenjani ??.diapusi kanthi melek-melekan
Dhuwit pajeg saka kwula malah dianggo bancaan, sing kudune kanggo mbangun nagara murih raharjaning kawula, meneng-meneng dianggo jaburan
Wah jebul penak dadi pendhuwuran??jibar jibur dhuwit ora gampang kedenangan, awit ya kuwi mau ?? siji lan sijine mbok menawa wis padha kedhep-kedhepan?? gedheg anthuk??. pidak jempol ?? kabeh keratan
Oh, wong cilik nrimoa ya?. pandumanmu mula mung sethithik
Ning kandeling iman dadia kekuwatan murih ora nggrangsang, kepingin marang darbeking liyan
Wong cilik kuwi wis kulina rekasa kepepet kepenet, mula malah racake nduwe adeg-adeg, kandel ing rasa kamanungsan lan gedhe tepa salirane marang pepadha
Mula becike diunjukake wae marang sing Maha Kuwasa

Gabahan, 25 januari 2011
–ooOoo–

This entry was posted in Geguritan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.