Panguwuh ing ara-ara Samun

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Panguwuh ing ara-ara Samun
Kagem mapag Riyadi Natal

Cepakna marganing Pangeran
Lempengna dalan kang bengkong
Paprasen lemah kang ora rata
Urugen kang mendhak mendhukul?
Sedhela maneh Pangeran bakal rawuh
Mekaten dhawuhipun Santo Yohanes Pambabtis
Dhuh Gusti mboten kadosa manah kawula
Ingkang saestu nyameni margi ingkang kagambaraken ing nginggil
Pepindhan ingkang mboten samekta nampi rawuh dalem tanpa pamartobat

Awit inggih manah kawula ingkang mboten resik
Pendhak dinten kawula tansah ngronce dosa
Namung madosi kangge kemaremaning dhiri
Ingkang namung margi ngetut pamothahing kuwadhagan
Kepingin samukawis ingkang sarwi remen lan sekeca
Mat lan nikmat ingkang tanpa mupangat
Keladuk suka pari suka ingkang tanpa wusana
Ngantos supe dhuh Gusti dhateng sedaya wewarah Paduka
Ingkang kedahipun andum sih lan nresnani dhateng sesami

Inggih namung margi njagekaken sih wilasa dalem dhuh Gusti
Kawula kaparingana greget kanthi manteb
Ndadosi gesang kawula ingkang bosah-baseh margi dosa
Mugi kaathungna asta dalem minangka cepengan kawula
Supados jangkah kawula mecaki gesang kekah lan santosa
Sedaya wau murih kawula pantes nampi rawuh Paduka
Manah? budi? kekajengan ? panindak? kairipna ing Sugeng dalem
Dhuh Gusti risang jabang ?Sugeng Rawuh?
Gloria in ex Selsis Deo et intera paxhominibus
Desember 11-1-2010

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.