Ambal Warsa

Geguritan
Dening ??? : Nini Klenyem

Ambal Warsa

Kadang mitraku kang ndak tresnani lan kabeh para sadulur
Ayo kita bebarengan ngunjukake puji lan syukur
Ing ngarsa dalem Gusti Kang Maha Luhur
Dina iki kita kabeh suka gembira, mengeti Paguyuban kita kang lagi ambal warsa
Paguyuban Macapatan Tresna manunggal kang wus genep telung warsa
Memetri brana pengaji tinggalane para leluhur kang wis nyuwargi
Kita pepetri, kita emi-emi?.kita openi murih lestari
Awit sapa maneh yen dudu kita sing nglestarekake lan ngrukti

Coba ta delengen, bangsa manca wae kepencut budaya kita gumregut nyinau
Denea para mudha sing nampa warisan budaya luhur kok malah ora maelu
Destun temen, kedanan budaya manca sing gedhombrengan kok malah kalayu-layu
Oh para mudha generasi penerusku, kowe padha elinga, warisan kuwi rumatana
Yen aku lan kowe kabeh ngopeni lan nguri-uri mengkone bakal ngrembaka
Ngertiya?.yen budaya jawa kuwi neng ngendi wae tansah katon manjila
Kawentar anggone edi peni endah ?..alus jatmika lan mranani
Tindak tanduk sarwa susila ?.kebak ing tata krama?. ulat sumringah milangoni
Ayo kadang, Paguyuban Tresna Manunggal kita ipuk-ipuk?.kita tresnani
Kanthi bebarengan asesanti : ?Jaya-jaya wijayanti, Dirgahayu Paguyuban? Tresna Manunggal kang lagi ambal warsa kaping telu. ?

NUWUN

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.