Ketemu Suwiraning Daging (Bag 15)

Ketemu Suwiraning Daging (Bag 15)

Sakeh rasa mung diampet …. kendel….., sing sejatine butuh penyaluran. Nalika arep mapan sare, tilpun muni ngganter, mbok Ginah meneri neng dhapur asah-asah karo ngangeti sayur. Mula kanthi wungu krengkangan, bu Menggung murugi meja tilpun, tumuli :

?Haloo … O, yoh …. yoh ….. Saiki wis neng RS ? Meneng sedhela mirengke swara saka adoh kana. Sabanjure :

?Retno …. tulung ya, mbakyumu tansah ambing-ampingana. Aku pasrah lan titip neng kowe ya ndhuk, saka kene aku mung bisa ndedonga ….? Sawise nutup tilpun, bu Menggung tindak dhapur nggoleki mbok Ginah. Bareng ketemu nuli ngendikane :

?Mbok, Tanti wis neng RS arep nglairke putumu. Ndonga ya mbok, ben ndang lahir slamet.?

?O …. inggih bu, mugi-mugi dipun paringi lancar. Ning ibu tindak mlebet kemawon, ing dhapur anginipun saking longkangan garasi ageng, mangkih mindhak cekohipun kimat.?

?Ora mbok, aku arep neng kene dhisik ngancani kowe.? Mbok Ginah cekat-ceket anggone tumandang, supaya ndang rampung perlune njur bisa ndherekake ngancani bendarane neng dalem ageng.

Tenan, kena angin banter saka longkangan, cekohe kumat.

Ora wurung ya mbok Ginah sing repot nggawekke seka, ngelus-elus dhadha…. mijeti geger kanthi setya. Mbok Ginah tansah ngarih-arih supaya kersa sareyan, wong wis ditatakake bantal ben dhuwur olehe sareyan.Ning bu Menggung ora kersa. Isih lenggah neng kursi karo ndonga senajan watuke kepingkel-pingkel.

Oh …. semono tresnane biyung neng putrane, ngono batine mbok Ginah.

Wis nganti jam siji bengi, durung ana tilpun saka wetan, wis lahir apa durung. Bu Menggung tetep isih lenggahan, senajan ketok yen menggeh-menggeh ambegane.

Wis bola-bali mbok Ginah ngaturi sareyan, ning ora digubris.

Pas jam 3.30 keprungu tilpun, ngabari yen lahire kudu srana bedhah cesar merga kentekan cairan.

Jare banyu ketuban wis metu wiwit sore. Durung nganti mangsuli, tilpun wis ditutup. Dihubungi ora diangkat.

Bu Menggung nyepengi dhadhane karo ngendika :

?Mbok Ginah ….. , dhadhaku kok seseg banget ya.?

Mbok Ginah menyat ngadeg nglawani bendarane tumuju tempat tidur. Durung tekan wis ambruk, mustakane natap pojok lingir tempat tidur nganti metu getihe.

Karo mbok Ginah dieweng-eweng semu di larak disarekake mapan. Bareng wis sumeleh, ambegan sing mau ngangsur-angsur saya alon, saya alon, sing wusanane mandheg grek.

Bu Menggung merem dhipet, slirane ayep ….. astane lemes. Bola-bali diaturi wis ora mangsuli. Bu Menggung seda nganti-anti wayahe, sing ditunggu-tunggu lahire.

Sakala mbok Ginah njempling metu karo tulung-tulung. Mbarengi lumebune wong-wong ing kiwa tengen dalem Katumenggungan, ana tilpun saka Bojonegara, yen bayine Artanti lahir wadon srana bedhang cesar kanthi slamet.

Mbok menawa wae, kapundhute bu Menggung ing pangayunaning Pengeran, mbarengi cengering bayi sing wiwit weruh padhang hawa.

Pancen ….., Pengeran yen kagungan kersa mung sakedheping netra kabeh dumadi. Manungsa ora bakal bisa njajagi kekeraning Pengeran. Durung ana setelah tahun wos ana sukma telu jroning Katumenggungan kang pinundhut.

Ora wurung ….. ya Rama Menggung Purba sekalihan sing mangku sedane keng mbakyu ibu Menggung Widyodiningrat nganti sepurnane (kunarpa kasarekake).

Dene Retno Harjanti lan kakunge sing ngurus kabeh kebutuhane Wara Artanti ing RS wketu nglairake, dadi ora bisa ngestreni sedane keng budhene.

Wong-wong sing padha bela sungkawa, racake rumangsa trenyuh ngerteni lelakon kang dumadi ing dalem Katumenggungan, sing biyen banget wibawa kuwi. Rama lan ibu Menggung Purbo, nganti bubar pitung ndina lenggah ana Laweyan.

Sabanjure rama lan ibu Menggung ngendika marang mbok Ginah, supaya golek kanca sadurunge ibu Menggung sekalihan kondur Bojonegera. Ya kanca nggo greneng-greneng, ning ya ngrewangi gaweyan sa-thek-kliwering dalem, utamane resik-resik supaya dalem tetep ketok resep disawang.

Sadurunge patang puluh dinane ibu Menggung Widyo, rama Menggung Purbo sekalihan wis rawuh maneh ing Laweyan. Mbok Ginah nyendikani dhawuhe. Wusana entuk kanca mbok Wita karo bojone sing umure barakan karo mbok Ginah.

Dheweke mung keri urip wong loro, merga anak-anake wis padha digawa bojone, urip mencar wis padha mandiri. Dene mbok Wita lan bojone saguh nyambut gawe kaya sing didhawuhake rama Menggung Purba. Semono uga mangan turu ana dalem Katumenggungan ngancani mbok Ginah.

Dene omahe dhewe gandheng mung cedhak, cukup ditiliki lan diopeni saselane gaweyan ing Katumenggungan.

Artanti bareng wis sehat semono uga bayine, sawise bali neng dalem Katumenggungan, dening Ibu Purbo ya dingendikani, yen keng ibu wis seda mbarengi dheweke babaran neng RS. Kaya ngapa kaget lan susahe Artanti ora bisa digambarake. Dene sedane rama lan ibune, kekarone wong sing di tresnani kuwi kok ora nungkuli.

Jroning ati ngrumangsani banget, yen sumbering perkara lan sungkawane rama ibune ya merga dheweke. Mula jroning tangise sing bola-bali diucapke mung :

?Dhuh rama …. ibu ….. Artanti nyuwun gungin pangapunten.? Kabeh sing mireng padha trenyuh. Gandheng ibu Purbo priyayi sing wicaksana tur tresna tulus, mula susahe Artanti ya enggal pinupus. Toh kabeh barang wis mungkur, sing ora bisa dibaleni maneh.

Tekade nedya ngopeni anake lan tetep nunggu Harjo gegantilaning atine nganti tekan kapan wae.

Anake Artanti wadon sing mirip banget eyange putri swargi mau, dening ibu Purbo diparingi asma : Wara Ayuningtyas. Kabeh setuju lan bungah. Ningtyas ….. ngono yen padha nimbali.

Bayi sing ndhemenakake lan lucu kuwi dadi soking katresnane eyang Menggung Purbo sekalihan, om Baskoro lan bulik Retno Harjanti sing manten anyar kuwi. Sasat rebutan anggone momong. Mangka dening ibu Menggung ya wis digolekke pamomong, mbak Darti, siswa perawat sing mothol sekolahe merga kesandhung wragad.

Brayat Katumenggungan tambah gumyak, bagya mulya merga anane Ayuningtyas sing bisa dadi panglipuring brayat Katumenggungan.

Saiki yen sore dudu TV sing dijingleng, ning ganti Ayuningtyas. Dene yen bocahe wis turu, banjur padha pangandikan, piye becike murih dalem Laweyan, ora keterus-terus anggone sepi, sasurute rama saha ibu Menggung Widyodiningrat.

Uga aja nganti kelangan relasi, merga kesuwen olehe tutup toko. Asiling pangandikan rama Menggung mutusake, kanggo mbukak lan ngelola toko, Retno Harjanti lan Ir. Baskoro kakunge kudu ana dalem Laweyan.

Sing cetha ngancai keng mbakyu lan mbalekake semangate kanggo ngadhepi urip mandiri, supaya bali kaya wingi uni.

Seje papan lan critane. Harjo sing lunga saka omahe pak Sabar merga nginggati tumindak dudu saka pokale Ranti bojone pak Sabar, sing kepingin anak.

Ana njeron bis tumuju Sala, lungguhe anteng, ning pikirane mubeng ngganjret. Apa ya ora isin yen ngati bali neng dalem Laweyan ? Atine pancen krasa kangen banget marang embok lan Artanti kekasihe, sing wis ditinggalake sawatara wektu suwene. Ning piye mengko tangkepe rama Menggung ?

Mak sir ….., atine sing isih krasa perih lan lara kambuh. Ah ….. ora bakal ….. ngono batine Harjo. Muga-muga baliku yen Pengeran sing nuntun, aku bisa ketemu simbok lan Artanti kekasihku …. sarta anakku sing mesthine saiki wis kena di ajak guyon.

Atine Harjo tumlawung adoh mbaleni lelakon sing wis kawuri. Mula panyawange dadi kosong …. polatan suntrut … lungguhe dadi kaku …… anteng.

Ora kenyana, sikape Harjo mau jebul disemak penumpang sing lungguhe jejer, priyayi kakung udakara yuswa sewidak lima tahun, sing banjur takon :

?Anak badhe tindak dhateng pundi ?? Harjo kaget, gage wangsulan apa anane:

?Dereng gadhah tujuan pak.?

?Lho kok aneh nak, lajeng punika wau saking pundi ?? Keteter pitakonan sing ndadak mau, Harjo mangsuli apa anane.

?Saking Pemalang pak, papan kula makarya, ning wiwit wingi kula sampun dipun PHK, mila dinten punika kula dipun wangsulaken.? Ngono wangsulane Harjo lancar kanthi ora disengaja.

?Lha penjenengan dalemipun pundi, nak ??

?Suwaunipun griya kula Sala, pak, ning kula kaliyan semah kula piyambak-piyambak, awit marasepuh kula mboten setuju menawi putranipun bebrayan kaliyan kula.?

?Lha sak punika penjenengan badhe kundur dhateng pundi ??

?Wah ……, inggih punika ingkang damel manah kula bingung, pak. Badhe manggihi semah, ajrih dhateng tiyang sepuhipun, margi kesah kula bebara nyambut damel punika, rak inggih margi dipun tundhung marasepuh kula.?

?O …. ngaten ta nak ?? Kandhane priyayi kakung mau karo manthuk-manthuk. Ing atine ndadak thukul rasa welas marang nom-noman jejere lungguh kuwi, sing saka panyawange bocah kuwi kena dipercaya. Nuli pitakone :

?Keng asma sinten nak ??

?Kula pun Raharjo, pak. Tiyang-tiyang menawi sami ngundang Harjo, ngaten.?

?O …. inggih dipun tepangaken, kula pun pak Slamet, griya kula Ngayogyakarta, dene kampungipun Secodiningratan.?

?Inggih pak, inggih. Kula bingah sanget saget pinanggih lan pitepangan kaliyan bapak. Kandhane Harjo tumungkul sopan.

?Anu nak Harjo, punapa keng garwa punika inggih taksih tresna kaliyan penjengengan ??

?O taksih, pak, malah nalika kula tilar punika, piyambakipun nembe ngandheg gangsal wulan. Mbok bilih menawi sak punika anak kula sampun saget dolan piyambak.?

Pak Slamet manthuk-manthuk rumangsa saya welas, tumuli kandhane :

?Menawi nak Harjo kula dherekaken kondur manggihi keng garwa lan putra kados pundi ?, kula purun kok nak !?

?Wah matur sembah nuwun sanget pak, kula ngertos, bapak sae sanget penggalihipun. Namung kula mboten wani pak, menapa malih manah kula taksih kraos sakit sanget, awit saking tembung-tembungngipun mara sepuh kula nalika nundhung rumiyin.?

?Wah yen ngaten, kula mboten badhe meksa penjenengan nak, awit kula mboten ngraosaken.?

Wong loro sing lungguh jejer kuwi bali meneng-menengan. Ning jroning atine pak Slamet saya krasa trenyuh lan welas banget.

Ana Chandake

?

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.