Ketemu Suwiraning Daging (Bag 13)

Ketemu Suwiraning Daging (Bag 13)

Saungkure Harjo lunga saka Katumenggungan, sawise padha pirsa yen Artanti bobot, kula warga Bojanegara padha rawuh ing Laweyan nglipur rama Menggung Widyadiningrat sekalihan sing lagi kepetengan penggalih.

Akeh-akeh ature rama Probokusuma marang kamase, supaya panggalihe sadhar lan sabar, awit yen nuruti hardaning penggalih, jare mesakake putrane. Semono uga Retno Harjanti sing dhasare bocah pinter lan pikirane maju kuwi werna-werna ature marang rama agenge, supaya kersa nampa Harjo yen bali. Harjanti mesthekake, yen keng mbakyu Artanti bakal mulya uripe yen bebrayan karo Harjo.

Akeh-akeh anggone caos conto yen Harjo kuwi bocah becik, pinter, lan tanggung jawab, tur wasis usaha. Suwe-suwe penggalihe rama Menggung Widyodiningrat lilih lan ngrumangsani, uga mebenerke kabeh ature rayi lan prunane kuwi. Mula nuli dhawuhe.

?Yo wis ……., ngene wae dhimas, lan kowe gendhuk Janti, rewang-rewangana nggoleki Harjo dikon bali. Aku saguh ngapura lan ngresiki kaluputane Harjo lan Artanti srana ndak ningkahake.?

Kabeh rumangsa bungah. Harjanti tumuli lumayu ing kamare mbakyune ngandhani, yen keng rama bakal nggoleki Harjo, lan kekarone bakal dikepyakake salumprahe wong jejodoan (mbangun brayat). Artanti nuli gapyuk ngangkul adhine. Saking bungahe malah banjur ngguguk nangis. Atine rumangsa lega lan plong.

Wiwit kuwi rama Menggung matah wong, nggoleki Harjo neng kenalan-kenalan sing sekira kacumondhokan Harjo. Meneng-meneng Harjanti nggoleki lewat radhio, TV lan media cetak, atas nama dheweke sing nggoleki.

Kula warga Bojonegara nunggu kanthi sabar ana Laweyan, supaya penggalihe rama Menggung Widyodiningrat sekalihan kelipun lan ora kasepen. Ditunggu nganti seminggu …. setengah sasi isih sepi ora ana reaksi.

Penggalihe rama Menggung Widyo wis wiwit ketir-ketir samar lan uwas. Luwih-luwih ibu Menggung, ngelingi putrane sing mbutuhake kerampungan. Yen nganti Harjo ora enggal bali, wis mesthi bakal nandhang wirang sing tanpa upama gedhene.

Ya wiwit iku, ibu Menggung ora kolu yen dhahar, lan yen bengi ora saget sare. Pengghalihe tansah kemrungsung …. susah lan sedhih.

Saiki kerep masuk angin, cekrah-cekreh watuk, wusana mung ngundher sareyan wae neng kamar. Yen ditaren-taren mbok Ginah, wangsulane, sak karepmu.

?Dalem Katumenggungan sing maune regeng, ayem tentrem kebak esem, saiki sepi …. surem. Karyawan sing padha nyambut gawe ya sajak lesu tanpa gairah, awit tanpa pengawasan lan tanpa pengarahan.

Wis sesasi dienteni kanthi sabar, mbok menawa ana laporan, ning nyatane sepi-sepi wae. Utusane rama Menggung sing rana-rene ya tanpa entuk gawe, sapa-sapa padha ora ngerti, ana ngendi cumondhake Harjo. Kaya-kaya Harjo ilang diuntal bumi. Bareng wis ganep rong sasi, rama Menggung nglokro penggalihe.

Pengarep-arep baline Harjo wis tipis, mbok menawa Harjo pancen njarag emoh bali merga lara atine.

Rama Menggung ilang semangate. Apa maneh ibu Menggung saiki gerah-gerahan, yen diajak pangandikan wangsulane mung cekak aos.

Kejaba rayi lan putra prunane, saiki wis ora ana sing bisa diajak wawan rembag. Malah saka usule Retno Harjanti, gandheng ora ana sing ngurusi, becik toko tutup dhisik kanggo sawetara.

Usul mau uga ditampi, lan karyawan uga wis padha dikandhani. Tambah-tambah nglangute penggalihe rama Menggung. Apa maneh bareng keng rayi lan Harjanti kondur neng Bojonegara.

Mbok Ginah senajan atine rontang-ranting tininggal bojo lan anak, ning kasetyane marang bendarane isih tansah dikatonake.

Rama Menggung, ibu Menggung sing gerah, R.A Artanti, kabeh linadosan kanthi sabar lan eklasing ati.

Rama Menggung sekalihan saiki krasa tenan, yen lungane Harjo merga ditundhung lan kedukanan, dadi perkara gawat sing bisa nuwuhake perkara gedhe. Upama maune ya didukani kanthi di nalar, wong nyatane Harjo ya salah, ning njur di rampungi srana dinikahane, kabeh wis rampung.

Balik saiki ? Kandhutane Wara Artanti mundhak gedhe bakal mbeber wirang, gek perusahaan bathike ya dadi morat-marit, embuh mengkone.

Saking apike rama Menggung Probokusuma karo pemboronge bangunan sing saiki wis meh rampung, tumanggape wis kaya sedulur. Dene putrane pak pemborong Sembodo, ya Ir. Baskoro sing tukang gambar kuwi, srawunge karo Retno Harjanti ya saya reket. Malah sajake padha dene mambu ati. Dhasar keng rama ibune uga maringi lampu ijo kanggo putrane.

Saka Bojonegara, rama Purba saben dina nilpun mbok Ginah, ndangokake kahanane keng kamas sekalihan. Mbok Ginah ya caos wangsulan apa anane.

Wara Artanti awan bengi tansah mikirake Harjo, ngelingi kandhutane sing wis saya gedhe, ning nyatane ora ana kabare. Saben dina tansah kontak karo keng rayi Harjanti lewat HPne , kana ya padha wae ora ana kabar mungguh lungane Harjo.

Saking gempunge nalar lan pikir, Artanti niyat arep ninggalake Laweyan, tumuju Bojonegara ndherek rama pamane, kanggo nginggati rasa wirang lan isin.

Luwih-luwih yen nganti Harjo ora bali, mbok tekan laire jabang bayi sing dikandhut dheweke janji neng ati, ora bakal bali mulih.

Apa wae sing bakal sinandhang, atine wis gembleng ya mung Hajro priya gegantilaning ati sing bakal disetyani sing wis bisa ngrebut atine. Apa wae, Wara Artanti wis siap ngadhepi. Dhasar ya wis diantebi.

Bareng atine wis ditata tenan, keri golek wektu kanggo pamit rama ibune, yen wis ketok rada senggang gerahe.

Sawijining esuk, keng rama lan ibune lenggahan ing kursi taman ing sisihe gadri, wis ngadhep unjukan karo srabi anget gaweyane bu Warno sing omahe kapernah mburi Katumenggungan. Atine Artanti nicil ayem. Bareng wis rada panas, keng rama ibune pindhah lenggahan neng teras dalem sinambi ngendikan. Artanti nyedhak alon-alon banjur didangu ibune :

?Wis adus Ar ??

?Sampun bu,?

?Ya kene lungguhan karo aku lan ramamu.? Artanti banjur lungguh ing kursi sisihe ibune. Rama Menggung mirsani terus ndangu :

?Ar ….., wis ana kabar ngenani lungane Harjo pa ??

?Dereng rama, malah punika kula badhe matur dhateng rama, ibu, bilih kula badhe ngetan sowan rama paman, kaliyan madik-madik wonten pundi kakang Harjo.? Bu Menggung gage ndangu :

?Apa awakmu ya wis kuwat tenan Tanti ??

?Sampun ibu, malah murih praktisipun kula badhe ngebis kemawon.?

?Apa ora golek sopir wae ??

?Mboten ibu.? Rama Menggung batose welas mirsani putrine kuwi, ning sinamudana. Bareng keng rama lan ibune mlebet dalem ageng, Wara Artanti cekat-ceket dandan, nata salin dilebokake ngetas tumuli nemoni mbok Ginah pamit.

?Mbok, aku arep neng Bojonegara, sapa ngerti kakang Harjo wedi mulih ning malah ana kana.?

?Anggenipun tindak kaliyan sinten, ndara jeng ??

?Mbok, saiki wis rasah ndara-ndara nan, cukup ngundanga jeng, ngono wae. Toh aku wis nggembol putumu dewe.?

?O….. o ….. inggih, jeng, mboten langkung sugeng tindak lan ngatos-atos.? Kandhane mbok Ginah groyok, ketang welas lan tresnane marang bendarane.

Seminggu …. rong minggu …. sesasi wis lumaku. Keng ramane lan ibune wis bola-bali nilpun dhawuh supaya Artanti bali, ning angger-angger wangsulane, jare durung tutug kangene karo keng rayi Harjanti. Rama paman lan bulik Menggung banget asih lan tresnane marang putra ponakane kuwi. Apa maneh ing kahanan kaya ngono. Wusana rama Menggung Widyodiningrat dhawuh rayine, supaya ndhawuhi bali Artanti. Ning piye wangsulane Artanti :

?Rama paman …., pokokipun kula ndherek wonten ngriki, ngantos pinanggih kakang Harjo. Dene yen kula, ngantos nglairaken wonten mriki kakang Harjo dereng wangsul inggih malah keleresan. Rama ibu mboten patosa lingsem lan nandhang wirang.? Wangsulane Artanti sing ngono mau, dening rama Purba diaturake kangmase apa anane, merga wedi yen kesalahan.

Nampi wangsulan sing kaya ngono mau, penggalihe rama Widyo kaya kasendhal ….., sisah banget …., sedhih …., nglangut ….., lan kasepen. Penggalihe ngambra-ambra. Menggalih tokone sing tutup, ilange Harjo sing tanpa warta, saiki putra siji wae ninggal dalem, sing wis kawetu ora bakal bali yen durung ketemu kekasihe. Oh …… penggalihe rama Menggung remuk rempu.

Semono uga ibu Menggung sing dhasare penggalihe cilik tur gerah-gerahen wae.

Saking bangete anggone menggalih, rama Menggung ambruk gerah. Yen bengi blas ora saget sare. Awan ya ora kersa dhahar, gawe judhege mbok Ginah sing leladi. Bola-bali wis ngaturi dr. Husada. Dicaosi obat lan wanti-wanti ature :

?Rama kedah mboten kekathahan penggalih, lan kathah istirahat.?

Ning ya kuwi, sarane dr. ora ana sing dilakoni. Slirane dadi kera aking. Malah saiki yen bengi kerep semaput ….. nganti sok eling piyambak. dr. Husada caos saran yen rama Menggung kudu mondhok ana R.S. Sire ora kersa, ning mbok Ginah wis golek taksi, mula kanthi kepeksa merga diarih-arih garwane lan mbok Ginah, sidane rama Menggung mondhok ana R.S.

Dhasar wis sepuh tur kepeksa, ana R.S. penggalihe mundhak saya nglangut lan kasepen. Ganep telung ndina, wayah jam papat esuk, ibu Menggung nampi tilpun saka R.S. yen keng garwa seda.

Kaya ngapa anglesing penggalihe ibu Menggung ora bisa digambarake. Mbok Ginah ya gulung koming, gage nilpun kulawarga Bojonegara lan para pangarsaing masyarakat. Dina kuwi Katumenggungan kebak wong kaya nalika ngajale pak Darno. Malah kepara gedhe iki, merga akeh para pangarsaning praja lan juragan-juragan gedhe sing rawuh ndherek bela sungkawa. Rama Purba byar wis tekan Laweyan sagarwa putra, Retna Harjanti sing nyekel setir.

Dene Artanti ora katut, mesthi wae mundhak mbukak wewadi neng ngarepe umum, wong kandhegane wing katon gedhe. Ya senajan neng paran kaya ngapa polah lan susahe kelangan wong tuwa.

Nalika kunarpa kaangkatake, bu Menggung semaput dadi bayangan. Sesedane rama Menggung Widyadiningrat, dalem Katumenggungan katon sepi nyeyet ….. ilang wibawane. Pancen nyata, yen barang ndonya kuwi ora ana sing lana. Akeh-akeh rama Menggung Purba sekalihan anggone nglipur keng mbakyu, lan panjenengane prasetya, tekan kapan wae bot repote keng mbakyu, panjengane sangguh ndhadhagi klebu kahanane Artanti sing bobot nganggur.

Ana chandhake

?

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.