Ketemu Suwiraning Daging (Bag 11)

Ketemu Suwiraning Daging (Bag 11)

?Lho semono pangwasaning Pangeran yen ngersakake. Manungsa bisane mung sumangga lan sumarak, jer kabeh titah mono mung saderma nglakoni, pesthi mung ana ing astane Gusti?.

Sore bengi kuwi Katumenggungan dadakan rame. Nyamektakake kanggo jisim saka rumah sakit sapangruktine, kaya dene nyirami nganti mlebu ing wadhah(bandhosa), nyamektakake kanggo sing bakal pada wungon tuguran layon.

Dhasar rama Menggng sinuyudan ing warga (masyarakat) kono, mula sadhela wae wis samekta. Tekane layon saka ambulan terus disirami, lan terus tinata ing wadhah.

Harjo lan mbok Ginah babar pisan ora kuwat nungkuli, awit mung tansah gulung koming tur bola-bali semamput.

Artanti sing wis eling sawutuhe, atine angles, denea wong sing mengkone bakal dadi maratuwane tur setya bekti, saiki wis ninggal dhisik kanggo salawase, pinundhut kang Kagungan. Batine Artanti, lelakonku karo kakang Harjo wae durung binuka, bapake wis ora ana sadurunge ngerteni, yen bakal duwe putu. Artanti bali nangis kelara-lara.

Atine krasa welas lan mesakake banget karo Harjo kekasihe. Njur bakal ana lelakon apa maneh sabubare pak Darno ora ana? Sapa sing bakal nggedheake atine Harjo, yen mengko ana dukane keng rama sawise pirsa yen dheweke ngandheg? Sewu pitakonan sing nggubel atine, nganti kapan wudhar, Tanti dhewe ora mangerteni.

Bengi kuwi sing wungon tuguran layon kebak, nandhakake yen Rama Menggung sakulawarga klebu pak Darno, sing wis kaanggep warga tinresnan ing masyarakat kono. Jalaran ngajale pak Darno, dadi bahan omongan ing tuguran bengi kuwi.

Ora mung saka kaluwarga Katumenggungan, kabeh mestheake, yen lungane Pak Darno nggawa mobil mung arep methuk dr. Husodo, marga ngerti bendarane sing lagi gerah tiba njur semaput.

Semono setya lan bektine pak Darno marang bendarane sing didhereki. Kabeh wong-wong padha gumun, manthuk-manthuk ngalem marak pak Darno, wong sing lugu, jujur, grapyak lan sumanak marang sapa wae kuwi.

Dina candhake, nalika layon kaangkatake menyang papan palereman kang pungkasan, sing padha layat, akeh sing krasa trenyuh, luwih-luwih nyawang Harjo lan mbok Ginah sing tansah kembeng luh, kapedhotan tresna bojo lan bapa sing ora kinira ing sadurunge.

Akeh-akeh rama lan ibu Menggung anggone paring panglipur atine. Rama Menggung janji, yen sasuwene mbok Ginah lan Harjo bakal tansah karengkuh kaya nalika pak Darno isih urip.

Saiki Wara Artanti saya tambah-tambah gematine marang mbok Ginah. Apa wae tansah pingin cecedhakan, pingin diladeni lan ditunggoni. Mbok Ginah dhewe rumangsa gumun, ning ya tambah setya bektine marang bendarane timur kuwi.

Nganti pitung ndinane pak Darno, swasana susah ing dalem Katumenggungan isih rinasakake. Apa maneh bareng toko bukak, krasa banget kekurangane. Pakulinane pak Darno sing tansah kontrol bab sing cilik-cilik, ora bisa ditindakake dening wong liya.

Rama Menggung kerep dheleg-dheleg lenggahan ijen sing biasane dikancani pak Darno. Wis pokoke kabeh rumnagsa kelangan. Luwih-luwih bu Menggung, kejaba ngajale pak Darno, uga ngrasakake larane keng putra sing ora gek ndang mari. Bareng kabeh wis rada bisa mikir, bu Menggung matur rama Menggung, supaya ngaturi dr. Husodo rawuh, saperlu mirsa keng putra.

Rama Menggung uga banjur nilpun dr. Husodo. Panjenengane ya banjur mirsa Wara Artanti. Bareng wis mirsa lan pangandikan akeh-akeh, dr. Husodo ngendika : ?Ngaso lan dhahar ingkang kathah, jeng, supados inggal dhangan?. Jroning batin dr. Husodo gumun lan kaget, dene lelarane Wara Artanti kok merga ?………….

Tekan njaba, karo rama Menggung sekalihan dr. Husada ngendika ngene :

?Rama ? ibu ?, menawi salebetipun tigang ndinten dereng wonten ewah-ewahan, dipun asta kemawon dhateng Rumah Sakit, wonten mrika langkung lengkap peralatanipun?. Rma Menggung gupuh mangsuli : ?Rak mboten ngutosaken ta dokter??

?O ? mboten ? mboten, rama?. Mangsuli ngono, dr. Husodo terus nyuwun pamit kondur. Saiki rama lan ibu Menggung sedhela-sedhela tansah nyedhaki keng putra, ngarih-arih lan mbombong ben enggal waras. Semono uga ,bok Ginah lan Harjo. Senajan jroning ati Harjo tansah ana rasa wedi, awit krasa yen sedhela maneh tumindake karo bendarane timur bakal kawiyak.

Ning ya piye dhasare wis dha diantepi. Tenan, bareng wis genep telung dina ora ana owah-owahan mungguh kasarasane, Wara Artanti durung katon bregas, rama Menggung sekalihan nggawa keng putra neng Rumah Sakit, sing nyopiri Harjo. Nalika tekan giliran dipriksa, ibu Menggung ngetutake mlebu ing kamar periksa dikeparengake. dr. mriksa kanthi tliti.

Tan kocapa nalika dokter mbiyak agemane Artanti mirsa weteng, ibu Menggung kaget. Apa ameh bareng dokter mundhut alat kaya dene torong gedhe ditempelake ing wetenge, banjur dirungokake. Oh ? ibu Menggung saknalika penggalihe angles. Kanthi groyok ibu Menggung mundhut pirsa :

?Dokter ? dokter ? punapa anak kul ? kul ……

?Inggih ? bu, keng putra ngandheg sampun meh kawan wulan. Nderek bingah ?bu?. Ngendikane dokter karo nyalami bu Menggung.

Uwal astane dokter nyalami, ibu Menggung gage metu ndhisiki metune Artanti. Sing isih dingendikani dokter supaya njaga awak, lan mangan sing akeh, luwih-luwih buah-buahan. Artanti mung bisa anthuk-manthuk. Rampung dipirsa Artanti metu, sing nunggu keri keng rama. Keng ibu wis ora katon. Dene keng rama, methukake Artanti nuli digandheng tumuju ing mobil karo ngendika :

?Ibumu ndhisiki nunggu neng njaba Ar, jare selak mumet?. Artanti meneng wae. Batine mesthekake, yen ramane durung pirsa kahanane, mula isih grapyak lan padhang pasuryane. Tekan njaba, ibu Menggung pirsa Artanti digandheng keng ramane, ibu Menggung gage mbukak lawang sopiran njur lenggah ngalih njejeri Harjo sing nyopiri. Harjo tumuli ngengakake lawang mobil mburi, kagem rama Menggung lan Artanti.

Rama Menggung gumun, dene garwane ora katon yen gerah, ning nuduhake yen ora keduga penggalihe. Tekan ndalem Katumenggung, Artanti gage mundhun, njur langsung mlebu dalem, njujug ing kamare. Sawise rama lan ibu Menggung tekan ndalem, rama Menggung ndangu garwane :

?Bu isih mumet pa??

?Kula mboten punapa-punapa kangmas? Wangsulane bu Menggung karo muwun.

?Lha ana pa bu?? pandangune rama Menggung

?Menawi kula matur, kangmas sampun duka inggih!?

?Kok aneh sliramu bu, aku duka kuwi ana apa?? pandheseke.

?Oh kangmas ? sakitipun keng putra Artanti menika sanes sesakit, ning ? margi bobot enem (ngidam)?. Rama Menggung njomblak kaget, pandangune sereng :

?Ha ?? Artanti ngandheg??, njur karo sapa?? Rama Menggung getem-getem.

?Wis tak takonane?. Nalika rama Menggung jumangkah tunuju kamare Artanti, ibu Menggung nggendholi lengen karo muwun matur :

?Sabar kangmas ? sabar ? kedahipun rak kaliyan kula, supados gendhuk Tanti mbotem ajrih.? Ngendikane ibu Menggung :

?Wis ayo saiki ditakoni wong loro. Priyayi sarimbit mau tunuju kamare, lawang diduwa gampang ? menga. Artanti katon lungguh ing pojok tempat tidur, crocosan mripate. Isih karo jumeneng rama Menggung dangu :

?Tanti! Kowe nganheg ya?? Wara Artanti manthuk. Sabanjure:

?Kowe kudu blaka Tanti, karo sapa anggonmu wis tumindak ?? Pandangune sereng. Tanti isi meneng wae, mung tangise sing keprungu mingsek-mingsek. Saya tambah-tambah dukane rama Menggung, pandangune saya mundhak kasar :

?Ha Tanti, apa kupingmu budheg, sapa lanangan sing wis wani tumindak tranyakan kuwi?? Tanti ndangak nyawang keng ramane, panangise ngguguk karo matur lirih :

?Kakang Harjo, rama?.

?Ha ?? Harjo baturmu kuwi?? Tanti manthuk. Kanthi duka, rama Menggung mbengok sora nimbali Harjo sing ana garasi, lagi ngelapi mobil. Sing ditimbali mlayu sowan, ditutake panyawange mbok Ginah, sing uga krungu yen Harjo ditimbali sajak ngemu duka. Atine mbok Ginah melu ketar-ketir. Mula bareng Harjo mlebu dalem ageng, mbok Ginah nututi tekan njaban lawang, ngrungoake. Lagi wae mlebu, rama Menggung wis methukake dhawuhe sereng :

?Lingguh.? Harjo gage sedheprok neng njrambah, sila. Bu Menggung tansah ngampingi kakunge karo muwun, awit ngerti yen garwane duka tenan. Pandangune :

?Harjo!, bener Artanti bendaramu olehe ngandheg karo kowe?? Harjo manthuk karo semaur lirih :

?Inggih rama? Rama Menggung, ngebrukake slirane neng kursi cedhak kungguhe Harjo karo ngendika groyok :

?Harjo ? Harjo ?, kowe mono wong kok ora nyawang githokmu. Kowe kuwi saka cilik tak itik-itik tak tresnani, tak anggep batih, ning kok piwalesmu kaya ngono. Wong tuwamu lelorone ngrumangsani, ning kowe kok wani nranyak, prasasat mopok tinja ing raiku. Aku iki isih darahing ngaluhur, balik kowe?, rak mung batur. Denea kowe ndak paringi kebebasan, kok malah ngidak-idak kawibawan lan ajining dhiriku sabrayat? Harjo ?!, kowe kuwi uwong ning watakmu kewan. Mangka lagi kirik wae yen digemateni bedarane, diitik-itik, niteni lan setya ora gelem nyathek. Ning nyatane piye kowe karo bendaramu ?, kowe wis wani nyanyak.

?Harjo ?, kowe wis gawe kucem asmaku ? wis gawe wirangku, ora pantes kowe mapan ing Katumenggungan kene. Luwih becik, yen kowe minggat saka kene, ben ora nyepet-nyepeti mripatku. Kana metu ??, dhawuhe nggetak karo muwun. Harjo mlaku ndhodhok metu saka dalem ageng.

Raine abang mangar-mangar, mripate crocosan ngampet sakehing rasa. Lagi wae metu saka lawang, wis ditubruk mbokne, diruket kenceng karo ditangisi. Tembunge pedhot-pedhot.

?Piye ta ngger, kok nganti ana kadadeyan kaya ngene ?? Sing kuwat atimu ya le, ngrumangsanana yen kowe salah, aja wedi lan isin, yen mengko rama Menggung wis rada lilih dukane, kowe gagea sowan nyuwun pangapura! Mengko simbok sing ngancani.?

Ana chandhake

?

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.