Sinawung Ing Sekar Sinom

?

Mengeti Setunggal Warsa

Sedanipun Rama K. R. T. Suryanto Puspo Negoro ing Karanganyar

Sinawung Ing Sekar Sinom

Kapareng matur ngarsanta

Para kadang mitra sami

Kula sarencang umarak

Ing makam Karanganyar di

Sembahyang kagem Swargi

Sawarsa kang wus pinundhut

Nyuwunken pangaksama

Rama Suryanto sayekti

Jejengguling sastra Jawa mrih ngrembaka

Sawusnya purna ndedonga

Lumengser king sareyan di

Tumuli nglajengken lampah

Giri bangun kang den esti

Sowan Pak Harto Bu Tien

Ingkang wus samya mangayun

Ing ngarseng Kang kawasa

Wangsul kadi titah sami

Caos tanggel jawab ing pakaryanira

Wus kemput mubeng astana

Kang satuhu endah edi

Yen namung kawula limrah

Tan bangkit kwagang nyameni

Lamun darbe brana Aji

Prayogi kagem tetulung

Marang kang kasangsaya

Andum asih mring sesami

Kraos begja wong kang nampa asihira

Sasana taksih sajuga

Sowan ing makam Narpati

Nggih Pangeran Sambernyawa

Kang riyin mangreh nagari

Papannya sanget mencit

Pantes makame ngaluhur

Kraos kebak prabawa

Ing manah tentrem nglam-lami

Sowanira lampah dhodhok lan manembah

Wus purna pasujarahan

Kraos bingah jroning ati

Nanging pak Subro ngendika

Meksa taksih den tambahi

Sapta tirta alami

Kang kabeh asli saka tuk

Tur kabeh duwe daya

Akeh kang amigunani

Iku kabeh ngelingake mring Pangeran

Angga wus sayah marlupa

Padharan wus pating klikik

Pak Subro tanggap sasmita

Golek warung kanggo ngisi

Eman kono tan ana

Kraos luwe kedah ngulur

Tan lana njur pinanggya

Wande pepak sruwa-sruwi

Dhahar kembul den uja dening pak Brato

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.