Sinawung ing sekar Sinom (Natal)

?

Sinawung ing sekar Sinom (Natal)

Kepareng matur ngarsanta

Para kadang mitra sami

Ketang kepingin mahargya

Riyadi gung Natal nenggih

Nembe kewala lumaris

Sajroning tyas sanget syukur

Ing ngarseng sang Hyang Putra

Kang sampun karsa manjalmi

Sampun karsa natas bebadaning dosa

Wancinya wus serap surya

Pasipengan den padosi

Slira wus sayah marlupa

Sedinten atindak tebih

Arsa cacah jiwa nenggih

Mangka wancinya wus dalu

Tumuli pirsa guwa

Kandhang kewan den lebeti

Wonten mriku arsa ngasokaken slira

Madya ratri wancinira

Jroning guwa sanget sepi

Sang kenya nulya ambabar

Miyos kakung angalentrih

Kawontenan melas asih

Atis asrep wanci dalu

Pra pangon nampi wartos

Malaekat ngidung sami

Nuli sowan marak marang risang jabang

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.