Pepinginan Nonton Kreteg Kali Praga

Macapatan :Dhandhanggula?
Dening : Nini Klenyem

Pepinginan Nonton Kreteg Kali Praga

Pepenginnan jroning tyas sayekti
Mangertosi kreteg lepen Praga
Kang wus watara dadine
Ketang adreng kelangkung
Sumengka gya ngawuningani
Enggal prapta ing ngrika
Ngertos estunipun
Senadyan kreteg prasaja
Nanging estu nyata sanget migunani
Raharjaning kawula

Tan kanyana osik jroning ati
Enget papan dek jaman semana
Ngluru ilmu nggih papane
Mba maksih lit satuhu
Awak mami prihatos yekti
Pisah lan yayah rena
Ngge ing mbenjangipun
Ginembleng jroning wihara
Dening suster kang wicaksana mrak ati
Sumimpen jroning nala

Dhusun Bara kang samya mastani
Tigang warsa amba wonten mrika
Ing SD ngantos tamate
Manah bingah kelangkung
Yayah rena nulya pinanggih
Nunten mantuk ing wisma
Wangsul malih kumpul
Sadaya angraos bingah
Bamban malih prakawis kang den adhepi
Kangge ing salajengnya

Bapak ibu weh pituduh nenggih
Mlebet malih ing Susteran kitha
Kidul loji kang wastane
Mba mung sandika dhawuh
Ing yayasan Marsudirini
Wonten mba mung sandika
Mbangun turut tuhu
Tan wani mbadal dhawuhnya
Tiyang sepuh prentahnya kedah den pundhi
Mrih raharjaning angga

–ooOoo–

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.