Ana-ana wae

?

Ana-ana wae

Katur Mas Giman D.N.

Mas Giman, crita kula niki mesthi kula dhisik sing ngawaki, mangkeh njur tangga utawa prameswari kula nimbok ratu Siti.

Kula kiyambak nggih gumun mas, dene para dhedhemit niku kok seneng ngetoki kula, nganti kula niku mboten wedi kalih bangsane konok onggrok niku.

Mila kangge ndherek ngregengaken giyaren lelanen, mangga kula aturi maos crita kula niki. Matur nuwun.

Pekarangan lan omahku pancen cedhak banget karo kali. Ning ya mung kali cilik. Semonoa yen banjir banyune tekan bebatur omahku.

Maklum, pinggir kali sisih wetan grumbule ya ketel. Ning ya piye maneh karang ya omahe, papanku kango ngasokake awak, sawise sedina dheg neng warung nglayani sedulur sing wis padha dadi langgananku bakso.

Ing wayah bengi dinane ngepasi malem Jemuah Kliwon, aku bali saka warung arep adus neng mbelik sing dunungane ing sisih lor wetan omahku.

Dhasar awak kesel, adusku sengaja nganti tutugg wong banyu murah, ben awak bali krasa seger.

Sawise tutug aku banjur mentas njur mulih. Nalika aku arep mlebu ngomah, aku kober noleh neng mbelik sing mentas ndak enggo adus kuwi.

Ya ampun …. mas Giman, aku kaget banget, dene neng kono wis ono wong gedhe-gedhe banget awake adus. Sakojur badane kebak wulu dhiwut-dhiwut. Raine ndangak ning ora nyawang aku. Jebul raine medeni, matane mendolo abang sa endhog-endhog bebek. Metu siunge gedhe kiwa tengen pating crongot. Rambute gimbal salong nutup raine.

Olehku nyawang nganti kami tenggengen. Wong telu gedhe-gedhe kaya buta kuwi dha adus bareng. Mbok menawa wae kuwi sak kulawarga. Ning ya embuh wong aku ora ngerti lanang wedoke.

Gandheng aku kuwi dudu wong sing jirih, mula mung tak sawang wae. E … ya sapa ngerti ….., nek mau malah mbarengi olehku adus, ning aku rak ora weruh.

Perkara saiki ngetoki aku ya luweh, wong aku ya ora wedi. Ning iki bakal tak yakinke sepisan maneh, jane ki ana tenan pa ora ta ? Rerupan kaya ngono kuwi, sing wong-wong ngarani gandharuwo utawa gendruwo.

Tanggaku tukang becak jenenge Danang. Merga ya pancen ora ana nggon kanggo ngeyubake becake, mula becak mau yen ora dianggo narik, mung dienthang-enthangake neng latar.

Jeneng wong tetanggan, mula nalika ketemu, aku njur kandha karo Danang ngene :

?Mas Danang, timbang becak dienthang-enthangake, mbok ya dieyubke neng emper lor wetan omahku kono. Tur yen kepepete olehmu tarik nganti wengi, rasah ndhodhog lawang rak bisa mbok anggo ngaso.? Ngono kandhaku. Awit aku ngerti, yen dheweke iku bisa turu anggler neng jeron becak.

Sisan tak enggo nyoba, yen bener-bener belik lor wetan omahku kuwi ana sing tunggu, yen dituroni cedake rak ora seneng. Jare hawane menungsa kuwi panas. Mula sok njur ngganggu ben uwonge ora betah ana kono.

Tenan …. liya dina nalika ketemu, Danang kandha kanthi semangat banget, karepe aku ben ngandel. Kandhane :

?Pak Gathot, jebulane pekaranganmu kae cen kebak dhemit ta. Ha piye, dhek emben kae aku mbok kon seleh becak neng kana, aku manut. Nek mulihku kewengen kon turu neng becak, aku ya manut. Ning tan kocapa pak, aku lagi penak-penak turu merga saking kesele, ndadak sikilku sing tak tekuk neng jok becak, rasane kaya ditarik-tarik uwong sero tur kasar. Aku gragapan kaget njur nglilir. Lhadalah ……. jebul neng ngarepku ngadheg wong gedhe dhuwur wulune dhiwut-dhiwut, raine medeni, matane mlolo abang sak bal-bal cethuk, karo mamerke untune sing rangah. Dheweke tudang-tuding ngakon lunga aku. Ning aku malah wel-welan kamigilan. Aku njur kelingan welinge simbah, yen diweruhi lelembut sing tujuane arep ngganggu, aku kon donga sabisa-bisaku. Nyebut asmane Allah lan nyuwun pangayoman supaya slamet. Aku ya njur umak-umik ndonga karo merem. Kok tenan pak, bareng aku melek rerupan sing nggegilani mau wis ora ana.? Ngono wadule Danang, dene aku ya mung ngguyu wae. Karang tak coba je Nang, ngono batinku.

Bab mau aku meneng wae, ora kandha sapa-sapa.

Liya dina wis wayah gagat esuk. Saka kamarku, aku krungu swarane mbok ratuku Siti kok bekah-bekuh embuh tikna ngapa. (Maklum lehku turu ora sakamar). Ning yen butuh aku ya nglurug.

Atiku kok ora mentala, mula enggal-enggal tak cedhaki. Wis sauntara olehku nunggoni kok isih ngono terus. Mula njur tak cekel tangane …. tak lus bathuke karo takon :

?Tindhihen pa bu ?? Mbok ratuku sadar, leren olehe ah … uh. Bareng wis eling tenan njur gapyuk ngruket aku kenceng. Karo isih menggeh-menggeh dheweke kandha :

?Pak ….. wis kawit mau nunggoni kok ora ndang nulungi ? Iki lho, tanganku mau dicekeli kenceng banget wong gedhe dhuwur kaya buta sing rupane nggilani. Apa kowe ra weruh ta pak ??

?Ora je bu, tak arani kowe tindhihen.? Batinku mesthekake, yen iki genah gendruwo sing tak weruhi adus neng belik kae, lan ya mesthi sing nggodha Danang dhek emben. Bareng pas Danang dolan, mbok ratuku Siti ya ana, tak critakke kabeh sing wis tak weruhi, klebu olehku nyoba Danang.

Mesthine gendruwone mangkel njur males genti nggodha bojoku.

Ning jroning batinku wis tak ancam, yen nganti wani-wani njawat bojoku merga ana rasa asmara, aja takon ….. pokoke mesthi cilaka dening aku. Menungsa ora bakal kalah karo dhemit lan roh-roh ala, janji tansah eling lan ngluhurke asmaning Pengeran, sing nitahake jagad saisine iki.

———-//———-

Ngaten mas Giman, benjing yen wonten kedadosan-kedadosan, kula tak crita malih. Matur nuwun

Kula Pak Gathot

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.