SUNAWUNG ING SEKAR SINOM

?

KAGEM PAGUYUBAN MACAPAT TRESNO MANUNGGAL

Dening : Nini Klenyem

SUNAWUNG ING SEKAR SINOM

Mangga kadang mitra samya

Sesarengan angleluri

Adi luhuring budaya

Ingkang wus kasuwur yekti

Sadaya angakeni

Rumesep sajroning kalbu

Weh tentrem neng wardaya

Nggegilut budaya jawi

Payo kadang amemetri mrih ngrembaka

Aja nganti kita lirwa

Kadhesek budaya njawi

Kang tan cocok kanggo kita

Angrerusak tata krami

Ingkang satuhu aji

Tilarane pra leluhur

Tan wonten ingkang padha

Luhuring budi pekerti

Yenta lirwa kita kabeh kapitunan

Jaman iki pirsanana

Pramudha keh nyingkur yekti

Kagiwang budaya manca

Kang nyata tan murakabi

Amung merga ketarik

Ing rowang kang tindak dudu

Lamun mengko nglenggana

Akraos getun kepati

Prayogane kita tlaten anggegulang

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.