Pengarang Iku Pindhana Pujangga

?

Pengarang Iku Pindhana Pujangga

?

Para sujana sing wis gamben nyipta sastra

Larik mbaka larik penak disurasa

Ndayani sengsem lan resep jroning nala

Awit sastra mono dudu barang mati dudu wesi aji sing malati

Nanging mrentul saka ati suci, asiling pangulir budi

Merbawani sok sopoa kang nupiksa lan njingglengi

Wong bisa bungah, bisa susah, bisa nuwuhake semangat

Ning ya bisa marahi ngenes nganti sekarat.

?

Urip ? budaya ? lan seni, salawase ora kena pinisah

Awit yen bisa nyelarasake, wong iku bakal tansah krasa bungah

Urip mono paringe sing Kuwasa, syarate kudu obah makarya

Jroning makarya, nggugu ? nulat lekase wong tuwa ? leluhur

Dilestarekake ? dingleluri murih lestari

Sing bisa kita sawang, sing bisa kita rungu, sing bisa kita resepke

Ing ati, iku kabeh yen tinata lan diolah bakal gawe mulya lan bungah.

?

Geguritan punika kula aturaken dhateng para pepundhen, kadhang mitra, para putra mudha, sutresna siaran geguritan ing R.R.I Ngayogyokarta. Mliginipun ingkang ngembani siaran inggih Nak Mas Kanjeng Margono Widyo Pranasworo. Nuwun.

?

Gabahan, 25 November 2006

?

?

Nini Klenyem

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.