Pasrah

?

Pasrah

Kalaning sepi ngrintih tangisku jroning kalbu

Sumangga katiyungna asta Paduka dhuh Gusti, murih tentrem manah kawula

Tangising ati trenyuh pindha tembang megatruh

Ngapa aku kudu ngadhuh, yen lelakon kudu tinempuh ?

Senajan lakune prauku iki wis keplantrang

Nanging pandomku isih ngegla ing tawang

Ora ilang anggonku tansah nderes roncening rosari

Sing kuwawa gawe ayem lan tentreming ati

?

Janji bun esuk isih tumetes ing bumi

Aku percaya yen pang garing sing ndak enciki bakal semi

Marang samodra lan langit biru aku rangu-rangu

Denea ombakmu nyempyoki ngrerendheti lakuku

Mangka gisik durung mantra-mantra katon

Banjur mbesuk kapan binuka lan badharing lelakon ?

Ati iki bisane mung pasrah ? sumarah ???.

Nduwa sesanggan lan nulak kumlebate karep rakah

Dhuh Gusti, namung Paduka prajaring pamothah lan dununging panembah

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.