Panyawang lan Kanyatan

?

Panyawang lan Kanyatan

?

Kebeneran omahku gapuk ing pucuk gumuk

Saka ing ndhuwur kana panyawang ngegla bawera

Kabeh katon cetha tanpa kalingan ron salamba

Saka kadohan katone becik senajan sejatine ala

Pancen panyawang lan kanyatan akeh bedane ora padha

Semono uga wewatakane wong mesthi beda beda

Kaya dene tembung pamiluta, ora mesthi tulus saka nala

Penak rinungu manuhara mangka sejatine ngemu wisa

?

Becik yen ta setiti ngati-ati sabar ing ati

Tindak kesusu gampang kegiwang njalari tuna ing mburi

Sabar lan wicaksana iku sing kudu tansah di udi

Tembung janji, aja gumampang ucul saka ing lathi

Awit iku pindhane utang sing kudu disaur lan dilunasi

Yen janjimu geseh, salawasa ucapmu ora ana sing mercayani

Rupa sing milangoni, durung njamin becike budi pekerti

?

Geguritan punika kula aturaken dhateng para pepundhen, kadhang mitra, para putra mudha, sutresna siaran geguritan ing R.R.I Ngayogyokarta. Mliginipun ingkang ngembani siaran inggih Nak Mas Kanjeng Margono Widyo Pranasworo. Nuwun.

?

Gabahan, 25 November 2006

?

?

Nini Klenyem

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.