Pangudarasa

?

PANGUDARASA

Kadang !, iki jaman apa ? Denea bebaya alam saben ndina ana ?

Apa merga jagade wis tuwa, lan manungsane kakehan dosa ?

Pangeran mono tansah paring pepeling, ning menungsane sing pancen nyenining

Seneng nguja ambeg angkara, jail methakil, drengki srei ….

Ngumbar watak panasbaran … srakah … ngangah-angah, nguja nafsu aluamah

Mangka urip mono ora salawase, paribasan mung mampir ngombe

Becik yen mlaku satitahe, welas asih marang sapepadhane

Nggedhekake tepa salira, andum tresna, sing mrentul saka niyat suci jroning nala

Aja seneng njegal kanca, yen awake dhewe dijegal tiba, krasa lara

Eling kandhane para winasis, sapa gawe bakal ngaggo, sapa nandur bakal ngundhuh

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.