Njaga Kasarasaning Raga

?

Njaga Kasarasaning Raga

Keparenga aku ing ngarsaning kadang mitra

Sak durunge yen kleru nyuwun gunging pangaksama

Atur iki kagem kadang sajajarku sing wis padha keladuk yuswa

Yuswa sepuh mono aja nglokro sing ndayani lungkrah lan marlupa

Ati tansah di gawe bungah, aja nuruti sayah lan wegah

Semangate terus digugah, sinambi ndolani putra lan wayah

Yen mung diagem nganggur, marahi kerep ngalamun njur ndadekke semplah

Mbudidaya ngisi wektu, gumregah, ora wegah njangkah

Yen bisa, ati mono digawe tansah suka gambira

Rasa jeleh, bosen, di agem ura-ura ben marahi lejar neng nala

Awit ora ana sing nambani yen ora angga priyangga

Dolan (tindak-tindak), gojeg karo kanca, kuwi wis nyenyeger raga

Kala wanci jajan, syukur olah raga, ndayani warasing salira

Ora lali manekung mring kang Murba kanggo ngrabuk sukma

Yen kita tlaten nindaki, wis mesthi pinaringan panjang yuswa

Kita titah, nggedhekke pasrah sumarah marang Kang Maha Kuwasa

RAMPUNG

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.