Ngadhepi Pemilu

?

Ngadhepi Pemilu

Wayahe wis parak esuk, ketara jago wis padha kluruk

Iki wis kodrat wiwit jaman biyen tekan saiki ora nganti

Luwih krasa yen ing karang padesan isih akeh sing ngingu iwen lan kewan

Mahanani neng ati ayem tentrem, mapak dina padhang sing bakal teka

Balik saiki, sing padha kluruk jago manungsa, tawa-tawa jasa

Sing di inceng kalungguhan, kawibawan, sing nekakake kamulyan

Saguh momong kawula, ngobral janji marang sok sopoa

Bakal gawe kerta raharja, mbengkas korupsi, laku candhala

Pirang-pirang jago sing kesaguhane padha, ngenaki ati lan rasa

Ning piye wong cilik, sing pijer bola-bali keseclik ?

Janji mono gampang di obral kaya dene neng pasar ndhasarake gombal

Ning arang sing bisa ngugemi janji, racake malah padha nglali

Penak nglaras empuking kursi, sing olehe ngluru kanthi setengah mati

Yen wis kelakon nyekel panguwasa, jare iki begjane angga priyangga

Oh nasibe wong cilik …… wangune ki ya mung lungguh dhingklik ……….

Gaweyanmu iplik, pintan panganmu mung sithik, yen kleru di gitik.

Gek njur nganti kapan idham-idhamane kawula cilik kuwi keturutan ?

Mangka pepinginan mau mung prasaja, ora neka-neka ora pingin numpuk bandha

Yakuwi murah sandang pangan, urip ayem tentrem ora ana kaculikan

Lah piye ta saiki kuwi ? Kawula urip kesrakat, kok panguwasa isih tegel tumindak kianat

Gelem nompa sogokan, dhuwit sing kanggo rakyat mandheg ndalan. K.KN, Korupsi, mbekingi laku slundhupan

Dhuh ? adhuh ………. gek iki ki jaman apa ?

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.