SUGENG NATAL WARSA ENGGAL LAN IDUL FITRI

?

I. SUGENG NATAL WARSA ENGGAL LAN IDUL FITRI

SINAWUNG ING SEKAR DHANDANG GULA

Rerumpakan kidung ngandhap niki

Katur kadang kang dahat sutresna

Tuwin para mitra kabeh

Bukaning atur ulun

Lamun lepat nyuwun aksami

Murih entheng teng nala

Tulak sarik luput

Wonten tyas kraos gembira

Kekadangan pamitran ingkang sejati

Donya tekeng ndelahan

Sayuk rukun gotong royong sami

Persatuan kesatuan lana

Datanpa wonten bentene

Ingayoman mring ukum

Karaosken kawula sami

Tan mawang sok sopoa

Nadyan trahing luhur

Yaku dhasar Pancasila

Dadya pandom gesang kawula sanagri

Nuswantara sanyata

Candra niki tutuping keng warsi

Nilar warsa kebak ing prastawa

Wus dumadi awon sae

Tan piguna den emut

Wit sadarum sampun kawuri

Sae gumregah siyaga

Nyipta tindak hayu

Anyarengi para mudha

Gumregut kanthi smangat nyawiji

Tekad ndadosi praja

Ana candhake

?

II. SUGENG NATAL WARSA ENGGAL LAN IDUL FITRI

SINAWUNG ING SEKAR DHANDANGGULA

Wonten wulan Desember puniki

Estu nyarengi agung riyaya

Lumampah kadya sabene

Miyosnya Sang Penebus

Ingkang kersa angruwat jalmi

King pangwaosing dosa

Awit tresna tuhu

Amrih mulyaning pra jalma

Tuhu agung asihnya mring para dasih

Den temah dados papa

Datan supe ing ngarsanta sami

Ambe nyaosaken atur pambagya

Kasugengan ing kabehe

Mugi tansah jinangkung

Berkah rahmat saking Hyang Widi

Kabagyan kang pinanggya

Ayem tentrem runtut

Raharjo kang kasarira

Tebih saking rubeda kang nyelak dhiri

Nir saking sabekala

Ing bang wetan sumunar nelahi

Trontong-trontong tumapaking warsa

Kalih sanga ing mankene

Kang punika tan kantun

Salam mba mring Paduka sami

Ing warsa enggal nika

Cancut lan gumregut

Angudi gesang prasaja

Enget jaman kang ngedahaken prihatin

Den sandhang wong sak praja

Ana candhake


?

III. SUGENG NATAL WARSA ENGGAL LAN IDUL FITRI

SINAWUNG ING SEKAR DHANDANGGULA

Sasampunya tirakat prihatin

Para kadang kang siam wus purna

Angracut hawa nafsune

Agahan mba umatur

Sugeng ingkang Ri Idul Fitri

Bangkit mangayubagya

Dosa linebur

Kang kantun tentreming nala

Sesarengan ngudi gesang rukun yekti

Mrih mulyaning bebrayan

Ampun gampil anut grubyuk yekti

Kapilut ing tembung manuhara

Dereng kinar ing nyatane

Ja nganti tembe getun

Margi kirang pangati-ati

Wya kongsi dadi mangsa

Ing tumindak dudu

Dieling sabar narima

Mugi tansah rahayu ingkang pinanggih

Jinangkung ing Hywang Manon

Tamat

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.