Mapak Tahun Anyar

?

Mapak Tahun Anyar

Trontong-trontongne bang wetan wus kelakon mbadar taun anyar

Nutup cathetaning urip sing surem lan sing gawe bigar

Gawe lembaran anyar, kanthi niyat suci sing gawe padhang kencar-kencar

Sing becik lan murakabi dipepetri, sing ala dibuang diobong utawa dibakar

Ayo diudi …. diperti ben mikolehi …. kanthi semangat sing makantar-kantar

Madhep mantep nyebar kabecikan marang pepadha mitra lan rowang

Nyingkiri patrap …… panindak …. sing gawe serik atine sanak lan kadang

Nyuwun aksama yen ana ketrucuting tembungmu sing bisa gawe wirang

Mapak taun anyar kanthi ati ujub suci, nganggo semangat berjuang lan wani kurban

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.