Mahargya Riyadi Agung Natal

Mahargya Riyadi Agung Natal

I. Dhek semana wis ndungkap surup kang wanci

Brayat minulya wis datan uman pasipengan

Santo Yusup banget anggennya nalangsa

Ngelingi garwa kang nggarbini ndungkap mangsa

Lelorone tumuli pirsa guwa kandhang kewan

Jroning tyas banget kelangkung bingah

Kanthi slira lungkrah tumuli den purugi

Ya ing kono anggone bakal sipeng

Ngasokake slira kang sayah lungkrah marlupa

II. Ing madyaning ratri kang sepi samun

Donya wos katerm …… tidhem …… premanen

Kekalihnya mung pasrah sumarah mring Hywang Agung

Ketemahan Sang kenya mbabar putra miyos kakung

Ing antariksa padhang njingglang tetrawangan

Pra malaekat gumyak ngidung caos pamuji

Gloria In Exelsis Deo. Et Intera Paxhominibus

Pinuja Allah ing ngaluhur Katentreman

Pinaringne manungsa ing bumi ingkang sae sedyanipun

Sembah nuwun dhuh Gusti, Paduka sampun miyos

Sang Timur rawuh ing donya, saperlu nebus jalma

Natas bebadaning pejah lan dosa

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.