Kalaning Sepi

?

Kalaning Sepi

?

Ing swasana sepa sepi samun

Ati iki mecaki jati dhirining ngaurip

Nalar budi ati gembleng nyawiji

Sing banjur bisa nglairake reroncening ukara

Lamun krentek suci lan lekas luhur

Samengko wis kabuncang praharaning kadurakan

Sumiliring angin sing kudune isis mung keri semu

Kabeh-kabeh tawa kanikmatan ? kaendahan

Sing sejatine mung nggeret tumuju ing karusakan

?

Aja gumun yen jroning gedhong mewah akeh jalma mawa makutha

Pada jejathilan ? jejingklakan ? ngobral dhuwit atakan

Sineling guyu lan pangresaking putri acitra widadari

Sing pindha rampadan bisa kadhahar sawanci-wanci

Jaman saiki kabeh mau wis ngegla tanpa warana

Jer ing sadhengah papan, kadurakan wis mujudake budaya

Wis arang wong sing eling lan gelem ngugemi bebener

Penak anut ombyak, nerjang jejeg gapuraning wewaler.

?

Geguritan punika kula aturaken dhateng para pepundhen, kadhang mitra, para putra mudha, sutresna siaran geguritan ing R.R.I Ngayogyokarta. Mliginipun ingkang ngembani siaran inggih Nak Mas Kanjeng Margono Widyo Pranasworo. Nuwun.

?

Gabahan, 25 November 2006

?

Nini Klenyem

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.