Dhandhanggula Wisudan

Dhandhanggula Wisudan

I

Karsaning tyas nyipta sekar manis

Nyariyosken lelampahan nyata

Dhateng kadang mitra kabeh

Nagri kita satuhu

Peprantahan resmi sakniki

Bapak Presidhen nika

SBY satuhu

Dene kang mbantu makarya

Inggih estu Pak Budiono sayekti

Kang mranata nagara

II

Wis kelampah winisudan yekti

Mugi tansah kalis sambekala

Widada ing salajenge

Sadaya sayuk rukun

Golong gilig lahir lan batin

Marsudi karaharjan

Kawula sadarum

Njangkah ngisi kamardikan

Ngge kawula ageng alit sanagari

Mrih kerta lan raharja

III

Salajenge wiwit ari niki

Mboten wonten miring kang suwara

Pratandha keplok kabehe

Sadaya anyengkuyung

Peprentahan enggal puniki

SBY Budiono

Manunggal satuhu

Sareng miwiti makarya

Amakarti ngudi mrih nagri puniki

Ayem tentrem tumata

Kalajengaken nomer IV

IV

Kita sareng nyenyuwun Hyang Widhi

Mugi negari kita punika

Kaluberan ing berkahe

Pangayoman tan kantun

Rumentah mring kawula dasih

Pangarsa lan kawula

Manunggil satuhu

Sesarengan mbudidaya

Amung tansah kabagyan kang den upadi

Lana ngge salaminya

V

Manunggaling kawula lan Gusti

Dadya cihna manunggaling bangsa

Tan gampang pinisahake

Sadaya tindak dudu

Mboten gampil amaekani

Becik samya waspada

Kang murih rahayu

Tindak awon den doh ana

Awya kongsi lena sakehing pakarti

Basuki kang pinangya

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.