Kumbang lan Kembang

?

Kumbang lan Kembang

He kumbang !, swaramu mbrengengeng anggrung ngumandhang

Mangka ndak sawang, sungutmu wis isi madu sarantang

Kana ta, balia dhisik !, simpenen ing tala kang gumantung ing tawang

Banjur tutugna kekitrang mabur ngumbar panyawang

Awas !, aja nubruk bentus mundhak mengko aburmu ngglewang

Apa malah mung nglambrang mbingungi tanpa tujuan ?

Ketara aburmu rongeh keplantrang ke dharang-dharang

Saka panyawangmu kembang kae katerak angin lenggot bawa

Panyawangmu edi endah ……… njur kowe nyedhak kepeingin nyapa

Kumbang, elinga ya !, yen madumu wis ngebaki tala

Arep mbok anggo apa yen kowe isih srakah lan ngangsa ?

Hara ta coba tamatna, sing pratitis lan terwaca

Kembang kae wis alum ….. wite wis kropos di pangan mangsa

Pantese mung keri kanggo sesaji lan uba rampe mesu raga

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.