Jaman Kalabendu

?

Jaman Kalabendu

Panase mangsa ketiga dawa ndayani awak lungkrah lan mriyang

Panasing swasana saya nambahi ati krasa kumrangsang

Sing dha kuwasa udreg gentenan tuding-tudingan

Sing ana tengah kena imbas gontok-gontokan

Sing kawula cilik kaya awake dhewe iki dadi banten idak-idakan

Apa maneh sing rumangsa pinter, lehe sesoreh nggrontol wutah

Kabeh ngakune bener, ndelikke lupute di ingar-inger

Ra ngrungokke tangise kawula mlarat sing polahe kekejer

Tega lan tegel gawe sangsarane liyan, angger kena kanggo geber

Duh kadangku sabangsa lan sawutah getih

Tawuran, kekerasan, paten-pinaten gawe sedhih

Mangka yen ditari sapa gelem kelangan batih ?

Tindak dudu ……. yen kecekel masa, jisime tumpang tindhih

Pancen nyata yen lakune hukum saiki wis banget ngalentrih

Sejatine sa dhabreg akehe keculikan sing angel ditlesih

Dhemo yen wis ngamuk, kantor, omah, gedhong di obong, kapan pulih ?

Wong ngisor bisane mung ndedonga lan ngasih-asih

Nyenyandhang wilasaning Gusti kang Maha Asih

He sedulur !, apa iki sing jeneng jaman kalabendu ?

Nyatane wis akeh pepeling sing ngakon mareni tumindak dudu

Prayogane kautaman di udi srana tindak-tanduk lan celathu

Ninggal drengki srei, panasbaran, iku uga mujudake laku

Tresna asih mring sesama tanpa nyawang agama lan suku

Jroning ati janji, sing didhisikke dudu mung ?aku? (egoisme)

Ora runtik yen ana wong elik-elik, ora nesu yen krungu saulu

Sabar sareh ngendhaleni sakabehing nafsu

Ing mengkone mung bakal rahayu kang tinemu

—————??????? // —————

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.