Generasi Penerusku

?

Generasi Penerusku

?

Nalika ndak tulis geguritan iki

Kaya kelangan greget jroning nurani

Ngelingi trubusku sing mrajak ngemohi jati dhiri

Nyingkur warisan luhur sing kudune dipepetri

Njur apa sing bakal dumadi ? Yen sing tuwa-tuwa iki wis padha neng kasidan jati ?

Kandhamu ? basamu worsuh nglelingsemi

Endi krama alusmu sing marakati ? ? Milangoni ?

Mangka jare kowe ngaku wong Jawa, nggon apa sing njawani ?

Unggah-ungguh ? busana ? Salaga ? Wicara ?

Nyatane ora ana sing tak temu neng keng slira.

?

Dhuh-adhuh generasi penerusku ? anak-anak lan putu-putuku

Leluhurmu ? nenek moyangmu ?

Sing mung wuta sastra wae pinter dheku-dheku

Baut olah rasa, tanggap sasmita, ngerti ing semu

Tandang tanduk rereh ? ruruh ? nganti raperlu disendhu

Coba saiki wawasen dhirimu ! Wis mlangkah adoh karo wisiking kalbu

Kena wae pinter ? wicaksana ? sarwa bisa ?

Ning aja wuru ? kemajon ? lan kendel tumindak dudu

Weningna pikirmu ? enepna rasa pangrasamu ? racuten bramantyamu

Ing pojoking atimu bakal ana osik ? sing menuntun sliramu ?

Tumuju marganing rahayu.

?

Geguritan punika kula aturaken dhateng para pepundhen, kadhang mitra, para putra mudha, sutresna siaran geguritan ing R.R.I Ngayogyokarta. Mliginipun ingkang ngembani siaran inggih Nak Mas Kanjeng Margono Widyo Pranasworo. Nuwun.

Gabahan, 25 November 2006

?

Nini Klenyem

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.