Kamulyaning Ati

?

Kamulyaning Ati

Sapa sing nyana sapa sing ngira yen mbak Luwi nggandhol juwara ?

Tetandhingan Macapat ing Kabupaten Sleman dek nalika semana

Ngleluri tinggalane para eyang buyut sing wis ngyuwargi

Tembang Macapat pancen ngemot sakeh pitutur lan wewarah

Unggah-ungguh … tata krama, budi pekerti sing luhur lan suci

Yen para generasi mudha ora gelem ngopeni, njur sapa sing bakal di tinggali ?

Mangka iki budaya sing hadi luhung, sing wong manca padha gandrung

Ngger ! Jare kowe iku wong Jawa, nggon ngendi olehmu njawani ?

Selagi tutur basamu wae mapanke kowe ora ngerteni

Yen ngagem kebayak lan pinjung kowe nyuwun di busanani

Delengen mbak Luwi kae wis diwasa … gelem sinau lan mbudidaya

Ngarang crita kanggo greja ya wis mlaku, lan gawe mareming nala

Ayo sliramu sing isih mudha … jangkahmu isih amba segrepa mbudidaya

Senajan bisa basa apa wae, ning aka lali basa Jawa basane dhewe

Sing akeh nyenyuwun lan ndedonga mring Gusti

Wis ta percayoa, cekake mesthi di paringi janji sing migunani

Janji kinanthen madhep mantep ati karep

Mekaring greja, cacahing timbalan, rejaning wihara

Ngrembakaning seni lan budaya dadi tanggung jawabmu

Yen sliramu priya, jaganen kenya mawar sing tuwuh ing plataraning ing greja

Pinangka puspita pepaes akarya remaning Gusti

Yen sliramu kenya, waspadakna marang kumbang seka njaba sing

mung bakal ngrusak lan gawe wisa

Yen kabeh wus mbok tindaki, munjukna syukur ing ngersa dalem Gusti

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.