Ngunjukake puji syukur ing Pangeran

?

– Ngunjukake puji syukur ing Pangeran –

Kadang !, ayo muji syukur konjuk ing Gusti

Kang wis paring Kamardikan marang negara kita R.I.

Wis genep sewidak telu taun tekan titi wanci iki

Nala jroning dhadha iki bungah-bungah wis uwal saka penjajah

Biyen suraking putra bangsa sing maju ing palangan gumerah

Sigra ngumandhangake kamardikan marang donya kanthi bungah

Kamardikan sing tinuku kanthi nyawijining rakyat lan anteping tekad

Tan maelu udan mimis granat, raga sekarat nyawa oncat

Ora metung banten lan wragat, tangis pasambat marga getih muncrat

Oh …… para taruna kang gugur minangka kusuma bangsa

Asmamu bakal arum angambar, ngebaki saindhenging Nusantara

Muga aku sing mung kari nampa kamardikan iki aja nganti lali

Njaga, ngisi, nguri-uri kamardikan iki, murih aja nganti kena polusi

Kang awujud egoisme dhiri, nggrogoti, K.K. N lan korupsi

Kapan kawula ngrasakake kerta raharja, adil lan makmur

Yen para pangarsa padha mentingke dhirine lan tumindake padha ngawur

Sing cetha yen nganti keterus-terus, kawula lan negara bakal ngalami ora kurus …..

Sing wusanane bisa wae negara bakal ……… ancur lebur

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.