Entuke Kamardikan Ora Gampang

?

– Entuke Kamardikan Ora Gampang –

Para kadang mitraku kabeh sa Nusantara !

Sing wektu iki lagi bebarengan mahargya ambal warsa negara kita

Wis ganep sewidak telu tahun kita mardika

Uwal saka penjajahing bangsa manca sing candhala

Kita generasi penerus, wajib ngurmati para pahlawaning bangsa

Sing wis suka rila gugur ndhepani bantala ing madyaning ranganggana

Labuh labet bumi Pertiwi sing banget kita tresnani

Tanah wutah tilarane leluhur sing kebak budaya lan seni

Kabeh warisane kaki nini sing mung keri nemu lan nampani

Mula kita kabeh iki wajib ngrumat, memundhi, memetri, nguri-uri

Sing tundhone kanggo anak putu dimen lestari

Kamardikan dudu paweweh sing gampang entuke

Nanging kanthi kurban jiwa raga minangka tebusane

Ya pecahing dhadha, muncrating ludira …… pecating nyawa

Kabeh mau wis linakonan ing para taruna kusumaning bangsa

Sing mesthi wae asmane arum angambar sa Nuswantara

Njur awake dhewe sing mung keri nemu iki arep misungsungake apa ?

Sing mesti, ngisi kamardikan kanthi karya kang nyata lan piguna

Migunani kanggo pepadha …… sesama, munggahe kanggo nusa lan bangsa

Bebarengan ngudi katen treman ing madyaning bebrayan agung

Nyirep bruwalaning ati, sing mung bakal nuwuhake crah- bubrah lan pasulayan.

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.