Gusti Maha Welas

?

Tanggaku sing asmane Pak Radiyo, umure udakara seketan munggah, sawijining pensiunan P.U sing wis sawetara tahun suwene. Dene pakaryane sing pokok saiki tani, lan apa wae sing bisa, dheweke sae nglakoni kayata : dijaluki tulung tangga teparo, apa wae ora nampik janji bisa. Dhasar Pak Slamet wis dha dititeni, wonge lugu lan jujur, ora melikan, tenaga utawa baune ora didagang. Yen diwenehi pituwas asiling karyane, sepira-sepira ditampa kanthi bungah ora lali matur nuwun. Dhasar dheweke kuwi sinampiran tugas pelayanan dening paguyuban sing dadi keyakinane. Yen wong ngarani ProDiakon, ngono kae. Uripe neng masyarakat tansah baur, gotong royong enthengan, mula sinuyudan dening tangga teparo. Ngibadahe uga tumemen.

Ing sawijining dina, Pak Radiyo ditekani kancane Pak Kerta, diajak nyambut gawe ngresiki kalen ing sisihe bendungan Sempor wetan desa Wadas tlatah Sleman. Jare dikon dhukuhe apa lurahe, supaya lakune banyu sing neng sawah bisa lancar.

Mesthi wae ya maprasi suket-suket sing ketel, uwuh-uwuh sing dha mandheg, sing njalari banyu mambeg. Kaya padatan, rehne awake waras, Pak Radiyo ya njur nyaguhi pangajake kancane mau tumuju kalen sacedhake bendungan Sempor.

Wektu kuwi wayahe pancen wis lingsir, ning langite padhang sumilak, ora ana tandha yen arep udan.

Pak Radiyo mono wong sing disiplin. Ngerti arep nyambut gawe neng kalen, dheweke nganggo sepatu but, sepatu dawa tekan ngisor dhengkul sing sok padha dienggo wong-wong sing padha makarya ing papan resek tur mbanyu.

Bubar kuwi, Pak Radiyo njur budhal reruntungan karo kancane menyang kalen pethalan saka mbendungan Sempor.

Sauruting kalen ditandangi wong loro wis katon resik, suket-suket sauruting kalen wis dikepras mepet lemah, lakune banyu tumuju sawah wis banter glumintir.

Wong loro nyawang asiling gaweyane marem, mesthine mengko pak Dhukuh apa pak Lurah sing utusan mesthi bakal rena lan kalegan penggalihe.

Ning tan kocapa bareng nyawang pereng bendungan sing rungkut lan jembeg kuwi, wong loro rasane rumangsa isih gela. Mula Pak Radiyo wong sing ora wegahan mau kandha karo kancane ngene ;

? Piye dhi Kerta, nek ndhuwur pereng bendungan kuwi diresiki sisan? ?

? Ngono ya becik kang Radiyo, ha ning papane dhuwur ngono je, mangka yen nyambut gawe karo krekelan kuwi rak ya rekasa tur asile mesthi kurang becik ?

? Dhi, becike aku tak mulih njupuk andha pa? kareben bisa nyambut gawe kanthi kepenak. ?

? Ning aku ki ra wani penekan je kang, aku tak trima ngresiki sing ndhuwur kana sisan, ning sing lemahe rata. ?

? Ya wis ra papa dhi, aku mengko sing menek. ?

Tenan?, Pak Radiyo njur mulih njupuk andha, pak Kerta ngenteni neng latar bendungan karo ngresiki suket.

Pak Radiyo nggawa andha neng pereng bendungan. Sikil andha dicemplungke kali, banjur menek ngresiki suket sing dha neng pereng bendungan nganggo arit.

Nyambut gawe mono yen kinanthen ati bungah ora krasa kesel . malah pak Kerta sing nyambut gawe neng ndhuwur keprungu ngglenggeng ura-ura.

Pak Radiyo tambah keslimur. Wayahe wis sore, srengege wis wiwit mau ora katon merga sisih lor mendhunge nggameng. Dumadakan pak Kerta saka ndhuwur ajak-ajak mulih ;

? Kang Radiyo! Galo lor sajake udane wis tiba, bali yuk, sesuk dibaleni maneh ?

Pak Radiyo nyawang ndhuwur, rasane isih kaya mau wae, mula wangsulane ;

? Sedhela engkas rampung dhi, timbang sesuk mbaleni maneh.?

Batine pak Kerta gela pangajake ora dilegani, gek mangka wis wiwit tlethik, ndadak bareng ngawaske kali, saka ndhuwur banjire gedhe gumludhuk teka.

Pak Kerta lagi arep ngungak pereng ngandhani Pak Radiyo, ning gandrik?, jebul Pak Radiyo sing neng pucuk andha wis klumeyang tiba neng kali sing teka banjire kuwi.

Andhane Pak Radiyo sing didegake neng kali wis kejegal banjir, ambruk kentir andha sak Pak Radiyo pisan katut ilining banjir.

Pak Kerta sing neng ndhuwur muni tulung-tulung sak kuwat-kuwate karo mlayu nudingi neng pernahe Pak Radiyo sing katut banjir. Rahayune ana wong-wong sing ngerti njur dha mlayu mbarengi pak Kerta sing mlayu turut pinggir kali ngetutke Pak Radiyo sing digawa banjir.

Gandheng Pak Radiyo nganggo sepatu but sing gampang dileboni banyu, mula saya ora ana kekuwatan sing bisa kanggo nggondheli awake merga abot ketambahan banyu sing mlebu jroning sepatune.

Saka kadohan, Pak Radiyo katon kombak-kompul tangane sraweyan njaluk tulung sing awake digawa banyu banjir?jan memelas banget.

Jroning keli, Pak Radiyo batine tansah eling ndedonga marang sing Kuwasa nyuwun pitulungan. Kira-kira satus meter saka anggone tiba katut andha, e?ndadak ana pucuk pring ori sing mangklung kali kasrah banyu.

Pak Radiyo krasa yen awake kesangkut pucuk pring, gage tangane karo pisan gondhelan kenceng, karo ngipat-ngipatke sepatune sing wis kebak banyu.

Bejane Pak Radiyo, sepatune kabeh bisa ucul katut iline banyu, dadi awake Pak Radiyo saiki rada entheng. Mbarengi iku, wong akeh sing dha ngetutke keline Pak Radiyo, salah siji wis ana sing nggawa tali plastik sing mitayani.

Bareng wong-wong weruh Pak Radiyo, kandheg keline bisa gondhelan pucuk pring, wong-wong padha bengok-bengok nyemangati Pak Radiyo, tembunge :

? Sabar?sabar Pak Radiyo ?, sampeyan arep dha ditulungi, iki lho wong akeh.?

Ing antarane wong-wong mau, ana pemudha guru olah raga sing bisa nglangi. Ya wong kuwi sing njur nyemplung kali karo nggawa tali marani dununge Pak Radiyo.

Awake Pak Radiyo sing lemes kuwi ditaleni, tali sisihe diuncalake wong-wong sing neng pinggir kali.

Sawise kuwi , Pak Radiyo digendhong karo nglangi minggir. Tali kuwi kanggo ngawekani yen Pak Radiyo ucul saka gedhongan. Bareng wis bisa mentas, wong-wong dha grumemeng bareng ; ? Alhamdhulillah ?

Bareng wis diupakara sawetara, Pak Radiyo sing wiwit tiba tetep eling kuwi njur didhabyang warga digawa mulih.

Mula ing kahanan apa wae, wong kuwi aja lali ndonga senajan mung jroning batin. Gusti Allah mesthi bakal paring pitulungan, kaya dene Pak Radiyo iki. Pancen Gusti iku Maha Welas lan Asih, tansah midhangete pasambate umate sing yakin lan madhep mantep ing panyuwune.

?

RAMPUNG

Kagem Ngisi Tabloit

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.