Lelakoning Urip

?

Ing ngajeng sampun kula aturaken, lelampahan kula ingkang saestu kebak ing kaprihatosan. Ingkang wiwit alit sampun kagembleng rekaosing gesang ingkang matumpa-tumpa, inggih margi kula tinitah lahir dados anakipun tiyang papa, sekeng ing samukawisipun.

Upamia Pangeran ingkang nitahaken punika ndadak naros titah umatipun, lahir lan gesang rekoas (sangsara), temtu sedaya mboten purun. Ning rehning sedaya titah punika namung sadermi nglampahi, pramila inggih kedah katampi kanthi punapa wontenipun.

Awit sedaya punika sampun dipun kersakaken Gusti ingkang Maha Kuwaos, manungsa mboten saget suwala.

Mekaten ugi menggah lelampahanipun Inul si tukang pijet punika. Sesampunipun dipun jlimeti saestu, wiwit alit sampun tigang ndasa tahun laminipun anggenipun makarya minangka pramuwisma, sabutan abdi tembung alusipun.

Para pamiyarsa !, saget ngawuningani lan nggambaraken, kados punapa raosipun minangka jejering abdi jaman semanten ?

Rumiyin punika mboten kados sak punika. Tumapak nyambut damel ndadak mawi nyang-nyangan, wantun mbayar pinten sewulan dhateng majikan utawi bendaranipun.

Jaman rumiyin, dados abdi punika ingkang baken namung angsal nedha, bab pituwasipun namung koma-komanipun ingkang dipun dhereki utawi bendaranipun.

Mongka pedamelan srabutan, mboten wonten jam kerja ingkang gumathok. Ngasonipun inggih menawi pedamelan sedaya sampun rampung.

Dereng menawi bendara wau kirang / mboten keleresan penggalihipun, tembung-tembung ingkang nyakitaken manah (kasar) saget kemawon katampi.

Mangka menggahing abdi jamanipun Inul rumiyin, mboten gadhah hak wangsulan utawi wantun dhateng bendaranipun.

Benten sanget kaliyan jaman sak punika, langkung-langkung sareng Pamarintah cawe-cawe ngatur pituwasipun tiyang nyambut damel. Nasibipun tiyang nyambut damel senajan namung alit ……… ugi kaangkat. Ugi majikan sampun mboten wantun sak remenipun tumindak dhateng pedamelipun utawi abdinipun.

Ajenging jaman, mbekta nasibipun Inul saya sae. Mlebetipun Inul ing paguyuban Pusparani ing Radio Kanca Tani, sampun kaaturaken ing nginggil, ngangkat semangatipun Inul ingkang namung abdi punika gumregah, margi dipun uwongaken kaliyan priyantun-priyantun ingkang pantesipun bandara-bendara kula.

Kathah ingkang paring saran, utawinipun para penyiar ingkang sami mbombong Inul, supados tetep setya dhateng studio yen wonten kekempalan arisan utawi siaran-siaran ingkang para monitor kepengin ngisi. Gandheng Inul salami tigang ndasa tahun mboten nate gadhah kebebasan kangge srawung, pramila wontenipun Radio Kanca Tani ndamel manahipun Inul bingah ingkang tanpa upami.

Sepisan …………… kaping kalih ………… kaping tiga ……., Inul taksih gadhah manah ingkang alit ning remen ningali monitor-monitor sanes ingkang sami nyanyi utawi ajar nyanyi. Wonten nggriya kaliyan nyambut damel ndherek priyantun, Inul sering rengeng-rengeng, ngapalaken lagu-lagu saking radio, lan kraos menawi swantenipun mboten mbero.

Sonten samantukipun nyambut damel yen ngepasi monitor kedah dateng studio siaran langsung, Inul mesthi dhateng mruput ketang remenipun, lan kepingin sanget ndherek ngisi siaran.

Bab wau kapirsan penyiar paraga mbah Suto, ingkang priyantunipun open lan grapyak sumanak dheteng sedaya monitor, ingkang mboten mbedak-mbedakaken tiyang. Sinareng wongsal-wangsul Inul dipun dhawuhi kapurih nyobi, Inul nekat purun lan bingah sanget.

Inggih wiwit punika Inul tansah latihan lan sinau piyambak, ngantos kathah lagu-lagu ingkang dipun apali Inul.

Nuju satunggaling dinten, Inul karawuhan priyantun (tepangan monitor) wonten studio ingkang asmanipun bapak Lasimin, bapak Kis Hs (penyiar) lan priyantun setunggal malih ingkang Inul dereng tepang.

Sareng sampun sami lelenggahan, bapak Lasimin ngendika ingkang ngemu suraos pandangu :

?Mbak Inul, gelem pa tak warahi theorine wong mijeti ?, aku ngerti merga sedulurku ya tukang pijet?. Inul caos wangsulan :

?Inggih ….. inggih …. purun kemawon sanget pak, sinten ngertos mbenjing menawi sampun ngertos caranipun, kula saget meteki sedherek-sedherek ingkang sayah, ingkang mbetahaken petek?.

?O ya sukur mbak Inul, wis saiki aku tak nyontoni carane pijet lan urut-urutane awak sing kudu dipijet?.

Pak Lasimin lajeng paring conto lan caranipun metek, awit badan punika beda-beda caranipun metek. Inul nggatosaken sanget. Wusane sareng sampun rampung anggenipun paring wewarah, pak Lasimin lajeng ngendika tumuju dhumateng pak Kis penyiar mekaten :

?Anu ….. nuwun sewu pak Kis, punapa kersa penjenengan kula suwuni tulung kangge praktek, supados Inul enggal mangertos?.

?Ha mbok inggih pak Lasimin, rak kangge praktek petek ta, purun sanget, dhasar badan kula kesel, mangkeh rak malah mantun?. Ngendikanipun pak Kis, lan terus mapan sarean mengkurep.

Inul lajeng praktek dipun contoni pak Lasimin lan sineksen rencangipun pak Lasimin, ingkang Inul dereng mangertos asmanipun. Sinareng sampun kaanggep cekap nampi teori langsung praktek, pak Lasimin ngendika :

?Wis mbak Inul, iki dieling-eling terus, syukur diapalke srana praktek neng kanca, apa tangga teparo sing sayah, supaya kowe gelis apal lan trampil. Aja ngarep-arep pituwas dhisik, sing mesthi bisa kanggo sinau.?

?Inggih pak, ngestokaken dhawuh, kula badhe sinau saestu?.

Inggih wiwit punika Inul sering meteki sedherek, tangga tepalih ingkang sayah, lan ugi para penyiar ingkang sayah lan ngersakaken petek ing griyanipun Inul.

Wonten ing studio Kanca Tani, Inul sering dipun utus meteki bau ingkang kemeng, githok ingkang cengeng, lan mustaka ingkang ragi mumet.

Sinambi ngresepi para monitor ingkang sami ngawiyat, Inul saget tiru-tiru solah bawa, lan ajar mendhet andhap inggiling swanten, ingkang supados sekeca dipun mirengaken.

Paraga mbah Suta tansah nuntun lan ngleresaken, senajan kanthi tembung-tembung pangalem, ning kebak panyenges lan panyendhu, ingkang sifatipun membangun, Inul mboten runtik lan remen sanget.

Semanten ugi pak Kis, ugi ingkang tansah ngleresaken menawi badhe blero, kandhapen utawi kinggilan. Kanthi sangu manah remen, Inul tetep nyinau petek kanthi madhep mantep. Sareng wonten studio para monitor sami pirsa yen Inul saget petek, lajeng kathah ingkang sami nimbali Inul supados dhateng ing dalemipun.

Mila leres, wonten tembung ingkang ungelipun mekaten :

Wong kuwi yen mantheng anggone duwe kekarepan, ndilalahe mesthi ana dalan. Inul piyambak ingkang nglampahi.

Nyarengi Inul wiwit pajeng anggenipun petek, ing studio pinanggih pak Sarmin ingkang nglebetaken E.S. utawi obat gosok encer, ingkang pas sanget menawi kangge petek lan urut.

Saestu …. , Pangeran manggihaken Inul lan pak Sarimin, ingkang mangkehipun dados mitra kerja ingkang sae, samidene mbetahaken.

Setunggal sade, ingkang setunggal tumbas, lan dados leganan dumugi sepriki.

Nalika swantenipun Inul wiwit ngantariksa kathah swanten-swanten minir utawi sumbang ingkang dumugi ing talinganipun Inul, ingkang wosipun ngenyek lan ngaken Inul, supados mboten dhateng studio ing wanci dalu ingkang saperlu ndherek karaoke. Inul mboten mangertos, punapa sebabipun.

Namung Inul tegar, mboten mirengaken swanten-swanten sumbang wau. Awit inggih margi mlebet ing Kanca Tani, Inul rumaos manggihaken jati dhirinipun minangka manungsa limrah, ingkang sejajar kaliyan tiyang sanes-sanesipun.

Semboyanipun Inul, waton mboten tumindhak lelameran, nerak kasusilan, lan tumindhak dudu. Tekadipun Inul terus badhe jamangkah majeng. Punapa malih kathah tiyang-tiyang ingkang sami mbombong, Inul tambah mantep manahipun dados anggotane Pusparani. Sapunika petek sampun dados panggaotanipun Inul ingkang pokok.

Sasampunipun dipun manah-manah, Inul mutusaken medal anggenipun ndhedherek utawi dados abdi, ning gantos nekuni anggenipun petek wonten ing griyanipun, ugi sagah dipun timbali dhateng pundi kemawon, soksintena ingkang ngersakaken petek.

Kinanthen tekad lan esthi ingkang sae, Inul ngladosi petek dhateng para langganan, ingkang sadinten-dintenipun temtu wonten, mboten ketang namung kalih utawi tiga.

Inul mboten nate mastani (pasang tarip). Pinten kemawon anggenipun maringi, dipun tampi kanthi bingahing manah. Langkung-langkung kangge para penyiar, Inul babar pisan mboten ngajeng-ajeng peparingipun.

Inggih lumantar Kanca Tani sak penyiar lan monitoripun, Inul ingkang rumiyin lungkrah loyo, kecalan jati dhiri lan rumaos mindher, sak punika sampun saget ngadeg jejeg, kanthi sukunipun piyambak. Najan sak kamat-kamat saget mandireng piyambak, mboten gumantung ing asanes, kados tigang ndasa taun kepengker. Ingkang sampun kula lampai ndhedherek dados abdi, ingkang kerep sanget manah menika kesakit-sakit.

Bebara nilar dhusun kelahiran, namung ngupados boga dumugi kita-kita ageng kados dene : Denpasar, Bandung, Semarang, Jakarta.

Gandheng nalika wiwitan saget petek, anak satunggal sampun mentas, mila Inul saget nyimpen arta sekedhik-sekedhik, ingkang saget katanjakaken. Rumiyin Inul ngeyub namung gadhah gubug thok, manawi betah adus wonten ing sumur utawi blumbang ingkang blak-blakan (terbuka) menawi badhe adus ndhadak lingak-linguk, sapunika sampun wonten nglebet.

Menawi wonten priyantun ingkang petek ngersakaken dhateng wingking, Inul sampun mboten bingung malih, awit awon-awon sampun wonten papanipun.

Menawi kangge nedha, Inul wiwit rumiyin gampil sanget. Kaliyan sarem, langkung sae sekedhik sambel utawi kecap, punika sampun cekap sanget. Syukur saget tumbas gudhangan utawi lotek.

Dene sambet utawi rasukan, mrika-mriki Inul tansah sami dipun paringi, kanyata kathah priyantun ingkang tresna lan welas dhateng Inul. Sapunika Inul mboten nate tumbas rasukan malih. Sedaya wau, mula bukanipun inggih margi Inul ndherek utawi mlebet dhateng Kanca Tani (Pusparani). Bab wau, inggih ingkang ndamel Inul tansah muji syukur ing ngersa dalem Pangeran mboten kendhat. Sedaya raos pangraos ingkang mboten sae, dening Inul dipun bucal tebih.

Inul ingkang rumiyin gampil sedhih, mindher, clingus, sampun gantos Inul ingkang ndableg punapa wontenipun, mboten ajrih dhateng sok sintena, sauger mboten damel rugi utawi rumaos lepat.

Lan Inul ugi mbudidoya sinau sopan senajan dereng saget basa sae, lan kirang tata krami. Maklum Inul namung dradjadipun abdi.

Senajan Inul sampun nate nggabung kethoprak sawetawis dangu, ning adeganipun Inul namung panggenan badhutan, dados siap kangge tendhang-tendhangangan lan olok-olokan.

Dene sedaya wau, kajengipun Inul namung kangge ngetes mental lan ajar kendel. Wonten ing ngajengipun tiyang kathah.

Para miyarsa, Inul njagekaken wewarah, panyaruwe, lan pangandikan ingkang wujud tuntunan, ingkang tumuju ing kasaenan lan pakarti luhur. Ujuibun Inul, namung makarya (dados tukang pijet) ingkang lugu. Tanpa wonten guthit ingkang awon. Mboten badhe Inul neka-neka lan lelemeran, jer Inul sampun ndungkap sepuh tur mboten pinaringan rupi sae.

Dhateng sedaya kemawon ingkang sampun nyengkuyung kemajenganipin Inul, utaminipun pengasuh, penyiar lan para kadang monitor Kanca Tani, Inul namung saget ngaturaken agungipun panuwun ingkang mawantu-wantu. Mugi-mugi Gusti ingkang Murba gesang, paring piwales ingkang matumpa-tumpa dhateng panjenengan sami.

Kados namung mekaten ingkang saget kula aturaken. Mbok bilih kathah kalepatatan anggen kula matur, utawi mboten mranani ing penggalih panjenengan sami, Inul namung nyuwun lumubering samodra pangaksami ingkang mawantu-wantu . Nuwun…..

Kula Inul

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.