Critane Tobit

?

Dhek jaman biyen ana keluarga sugih sing bahagia uripe. Padha dene mong-kine mong antarane kakung lan putrine ing samubarang, bareng sinandhang ing bungah lan susah, lara lan kepenak ora tau ngresula. Pangibadahe tawekel bekti ing pangeran. Ora liya wong mau jenenge Tobit. Tobit pinaringan anak lanang mung siji ndhil jenenge Tobias. Merga pinaringan rejeki turah-turah, Tobit banget anggone nggatekake marang wong cingkrang lan miskin. Maune uripe ayem tentrem.

Ning bareng ganti panguwasa Negara, uripe Tobit banget anggone dadi tansah melang-melang lan wedi, merga keyakinane Tobit sing ndherek Sang Kristus dadi larangane Negara. Merga Tobit nggegegi keyakinane, sidane dheweke dikunjara ing kutha Ninive ing tanah Asuria. Bandhane dijaluk kabeh dening Negara. Ing pakunjaran, Tobit banget sangsara, malah mripate dadi wuta karo pisan. Hana bojone sing ora kulina urip rekasa, tansah sesambat lan ngresula, gawe saya nelangsane Tobit. Wusanane Tobit nimbali putrane si Tobias, banjur dingendikani ngene :

?Ngger Tobias, sejatine aku isih duwe bandha awujud dhuit sing pengaji sepuluh kentar selaka, ndak titipke sedulurku Gabael ing kutha Ragai tanah Media. Paranana lan suwunen, yen wis entuk caosna ibumu kanggo urip karo kowe neng njaba, supaya ora rekasa banget.?

Tobias bocah mursit sing tansah nurut wong tuwa kuwi mung tansah sendika dhawuh, mula banjur budhal kairing dongane bapakne.

Wong lugu lan jujur mono neng ngendi wae, tansah jinangkung ing Pangeran. Semono uga Tobias. Bareng lakune tekan njaban kutha, ndadak ketemu jejaka sing ngakune ya ngumbara, jenenge Azarya. Satemene iku malaekat Rafael utusaning Pangeran kanggo nulungi Tobias lan wongtuwane. Malah Azarya saguh ngeterake Tobias nggoleki Gabael ing tanah Media. Nalika leloronan tekan kali Tigris, Tobias entuk iwak lumayan gedhene. Gage Azarya nyedhak karo kandha :

?E Tobias, biyen aku wis tau entuk iwak kaya ngene iki. Iwak iki gedhe kasiyate. Rempelune kena kanggo tamba lara mripat, dene ati lan jantunge kena kanggo nundhung setan sing ngrasuki uwong. Mula Tobias, becike rempelu, ati lan jantunge garingna rumaten, sapa ngerti mbesuk ana gunane. Dene daginge ayo dibakar njur dipangan.

?Tobias tansah nggugu pituduhe Azarya mitrane, lan uga kelingan yen Tobit bapakne saiki neng pakunjaran mripate wuta. Lakune wong loro wis mlebu laladan Media cedhak kutha Ektabana. Neng kono Tobias ketemu karo brayat kinurmat sing jebulane isih brayate Tobit wong tuwane. Wong mau jenenge Raguel dene sisihane jenenge Ena.

Keluarga mau pinaringan anak siji wadon sing banget sulistya ing warna, nganti dadi kekidungane para jejaka ing kutha kono. Anak wadon mau jenenge Sara. Emane, senajan bocah wadon sing ayu mau digandrungi akeh jejaka, ning janji kelakon dirabeni, jejaka mau mesthi mati ing wengi sepisanan ngarepake karonsih. Bab iki wis kelakon nganti kaping pitu, saengga gawe susahe bapak Raguel lan ibu Ena.

Semono uga Sara sing dhasare wis rumaja putri kuwi. Apa ya sateruse dheweke bakal urip lamban tanpa sisihan ing salawase? Merga nyatane bareng wis genep kaping pitu dadi temanten, bojone pijer mati nalika arep karonsih, saiki ora ana jejaka sing wani nglamar Sara. Ing sawijining wektu nalika padha jagongan, Azarya ngajani Tobias supaya nglamar Sara sing ayu kuwi, ning Tobias ora wani, mundhak mati kaya jejaka pitu sing wis dadi bojone. Azarya kandha :

?Tobias, nggugua aku. Lamaren Sara supaya dadi bojomu. Mesakke dheweke, bocah ayu watake becik, tur anake wong kinurmat kok nganti ora payu omah-omah, mung marga wedi. Wis ta Tobias, aku sing nanggung keslamatanmu. Kowe rak isih eling ta nyimpen ati lan jantung iwak sing olehe nemu neng kali Tigris? Nah kuwi jajalen. Yen kowe gelem nglamar Sara, mengko tak kandhani carane sa banjure.?

Tobias sing maune gojak-gajek njur dadi mantep, apa maneh ngelingi citrane Sara sing ayune kaya widodari kuwi. Tobias sida nglamar, lan diulungake dening wong tuwane. Tekan tempuking gawe, Tobias dipistakake gedhen, ngundang tamu akeh. Bareng wis bubar tamu wancine ngarepake surup, Azarya nyedhaki Tobias karo kandha:

?Tobias, supaya wengi kepisan kowe slamet karo bojomu, sembahyanga bebarengan karo Sara bojomu. Pasrahna uripmu sa kloron ing ngarsane Gusti, awit Panjenengane kang kagungan. Yen wis rampung, obongen ati lan jantung iwak kuwi selehen ing papan sacedhakmu turu. Awit mangertiya Tobias, yen Sara kuwi ragane dipapani setan Asmodaos. Mula sapa wae sing nyedhak lan arep ngemori Sara, wong kuwi mesthi dipateni dening setan Asmodaos, merga dheweke ora lila. Wis iki welingku tindakna Tobias!?. Azarya sing rumangsa wis rampung tugase kuwi njur lunga wis ora bali maneh. Awit sejatine dheweke iku rak malaekat Rafael utusane Pangeran.

Tobias manut. Nalika wis rampung sembahyang wong loro, Tobias ngobong ati lan rempelu iwak diseleh ing cedhak peturone. Sakala Asmodaos minggat saka ragane Sara. Setan kuwi minggat saparan-paran karo ngigit-igit marang manungsa sing setya ing Pangeran. Tobias lan Sara klakon karonsih kadidene bojo. Esuke bocah loro tinemu slamet, ndadekke bungahe Raguel lan Ena wong tuwane. Merga bocah loro tinemu slamet, Raguel nganakake pista sukuran. Gabael sedulure uga diundhangi.

Bareng Gabael ngerti yen sing ngrabeni Sara kuwi Tobias anake Tobit, Gabael tekane nggone Raguel nggawa dhuwit sepuluh kentar selaka, sing bakal dititipake Tobias supaya dipasrahake Tobit, ya titipane Tobit dhek jaman semana.

Sawise kabeh rampung, Tobias mboyong Sara bojone digawa mulih. Tekan ngomah Tobit wis diluwari saka pakunjaran. Sabanjure tekan ngomah, rempelu iwak dilelet-leletake ing mripate bapakne kaya welinge Azarya. Ora let suwe Tobit wis bisa ndeleng maneh, mari olehe wuta. Tobit banjur ngundang bojo, anak lan mantune bebarengan diajak ngunjukake puji syukur ing ngarsaning Pangeran.

Tamat

?

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.