Dhandhanggula

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Dhandhanggula

?

I

Kula nuwun uluk salam niki

Dhateng para kadang mitra samya

Kakung putri sadayane

Kepareng amba matur

Ananggapi jaman puniki

Umyung rame kang warta

Enjang siang dalu

Warni-warni pemanggihnya

Parampara jejenggulaning nagri

Samya rebut biada

?

II

Wiwit tumapaking reformasi

Sakeh warga sami sung wicara

Nglahirake pemanggihe

Karseng tyas pingin urun

Cawe-cawe ngatur nagari

Senadyan mboten nggandra

Pemanggihe wau

Jroning nala ngrasa bungah

Datan keri ombyaing wong ngrika-ngriki

Ngendelke pemanggihnya

?

Kalajengaken Nomer III

III

Keh-akehe kurang mawas dhiri

Paling bener mung angga-priyangga

Nganggep kleru wong liyane

Kojah kaya wong wuru

Datan bisa angrumangsani

Omonge ngayawara

Sing mireng dha ngguyu

Nanging suthik maca kanca

Mundhak gawe runtik lamun nyendhu yekti

Kaya kurang prayoga

?

IV

Napa malih ngrembak bang Century

Dadya rame geget rembagira

Kaya tan ana pedhote

Jeleh kang samya ndulu

Bebantahan rina lan wengi

Padha dene Pangarsa

Miwah pra jejenggul

Banjur kapan purna nira

Malah kadya nglirwakke ngrembag nagari

Kawula sing dha papa

?

V

Durung maneh ngrembug sing korupsi

Sing nindakke pangarsaning praja

Baut limpat ndhelikake

Mangka dhuwit puniku

Kanggo rakyat sing migunani

Murih kerta raharja

Kabeh kang ginayuh

Cekap ing samudayanya

Ayem tentrem rinaos kawula sami

Mendah mulyaning rasa

Kalajengaken Nomer VI

VI

Ribut rame miwah demo nenggih

Mbok iyoa enggal dha lerena

Mudhak ra becik dadine

Saru lamun dinulu

Yen sinawang king njaban nagri

Kawula rame gendra

Ngegungke kumlungkung

Rumangsa dha paling bisa

Yen ngregani mring panemuning sesami

Dadine crah sulaya

This entry was posted in Crita Kuna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.