Lilin

?

Lilin

Wujudmu mono mung ora mingsra

Yen awan …. sapa sothah nyawang jasadmu

Sapa sudi nggape karo rupamu

Ewadene kowe ayem tentrem ora ngresula

Mangka yen bengi sapa sing ora mbutuhake kowe ?

Yen wis kurda panasmu bisa ngobong omah saisine

Sejatine urubmu mung cilik …. melik-melik

Gek padhangmu ya ora sepiroa … ora nggandra

Ewadene padhangmu ora mung mbok enggo dhewe

Ning mbok weneh-wenehake

Senajan mbuh ketrima …. embuh ora

Jroning pepeteng ora kendhat anggonmu kekejer

Kanthi bungah sawengi natas aweh pepadhang

He lilin, rumangsa karoran aku karo patrapmu

Mungguh banget yen kowe ndak guroni

Aku wulangan urip prasaja … andhap asor … sabar

Obongen atiku mawa urubing semangatmu

This entry was posted in Crita Kuna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.