SINAWUNG ING SEKAR DHANDANG GULA

ANGSAL-ANGSALIPUN TEMU PENGARANG SE JAWA

ING PONOROGO (JAWA TIMUR)

SINAWUNG ING SEKAR DHANDANG GULA

Murwakani kidung kula niki

Wonten ing ngarsa pra kadang samya

Kula sarencang kalane

Samya katut kepencut

Pepanggihan para panulis

Wonten ing Ponorogo

Kitha papanipun

Ing tyas suka gembira

Saget panggya pra gamben ingkang mumpuni

Menggahing kasusastran

Kaestreni dening pak Bupati

Wonten sanggar Manunggaling rasa

Kang nyata kobet papane

Nadyan jawah angucur

Pepanggihan terus lumaris

Bedhah buku acara

Pengarang kampiyun

Asma Ary Nurdiana

Nadyan putri pranyata estu mumpuni

Karya mongkok ing nala


Kala wangsul sami nelatosi

Sowan makam pepundhen sanyata

Kang cikal bakal biyene

Kabeh nganggep leluhur

Sang bathara Katong anenggih

Mriku makam sakrandhah

Mboten kangge umum

Astana gasik gumelar

Wonen nglebet karaos sanget nglam-lami

Karya lejar wardaya.

Mboten kantun mampir Songgolangit

Wonten mrika pepak sakeh boga

Mung kantun naros artane

Yen sangu mangga mundhut

Angsal-angsal tuhu prayogi

Pethan warok lan ageman

Kathah warninipun

Topeng sampur kolor clana

Warni-warni yen milih malah mbingungi

Sae yen mung amirsa

Tlogo Ngebel sesawangan edi

Niki dede den gawe lan yasan

Ning saking alam asline

Ngubengi ngantos kemput

Emanipun swasana sepi

Tan rame tiyang dagang

Ugi pekenipun

Dhaharan ugi tan pepak

Soto pecel sasat wande anyepaki

Kados dene mirunggan.

Sareng dumugi ing Boyolali

Ngyektosaken umbul kang kawentar

Umbul Pengging awastane

Warih kinclong satuhu

Karya sengsem ingkang mirsani

Kayane pingin ndang siram

Temtu segeripun

Babar pisan ngalap berkah

Mila mriku kathah kang samya teteki

Ngiras pasujarakan

Umbuh Dhudha mapan pernah wingking

Sami-sami srubening warihnya

Katon cetha ing dhasare

Papane sanget edhum

Damel resep sajroning ati

Cocok kagem leledhang

Murih sumpek mantun

Sisihnya blumbang pancingan

Wonten mriku sakeh mina pating sliri

Karya sengsem kang mulat

Purna sampun kantun mantuk menggih

Nadyan sayah marem jroning manah

Keri ngrasakke kesele

Padharan sampun kluruk

Apratandha yen minta isi

Pak Subro tanggap sasmita

Ngajak mlebet warung

Bakso rawon samya aba

Dipun uja pak Subro datan matesi

Wangsul sigrak kang angga.

This entry was posted in Crita Kuna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.