Sangsayaning Urip

?

SANGSAYANING URIP

Ati iki pindhane lemah garing kemlingking

Di upamakna wis sewindu datan kesiram banyu

Kumranyas … kumrangsang pindha pinanggang

Tan ana kang kuwawa nyipta resep jroning nala

Ati iki kepingin nglari …. gek neng ngendi nununge jampi ?

Adhuh ….. denea, jangkahku tansah kleru lan ketula-tula

Aku isih eling, yen mung nuruti ati bruwala, pepinginan murka

Aku wis mesthi mung bakal nemu kasangsaya lan cilaka

Dhuh Gusti nyuwun colok kalidamar dadosa pepajar

Supados lampah kula wilujeng, lestantun kalis ing sambekala

Yen ngelingi sangsayaning urip, kaya wegah njangkah, ati semplah

Ning sapa kang bakal aweh semangat marang trubusku kang mrajak ?

Sing mbesuk tuwuh ngrembaka minangka putra bangsa

Apa generasi mudha mung bakal nemu kuciwa ?

Ora ! Aku kudu wani dadi lanjaran, kanggo mrambat lan tumangkar

Neruske gegayuhan luhur, kang isih kudu dilari lan didarbeni

Sangu ati tatag lan dhadhag, eling unen-unen ?Jerbasuki nawa beya?

Urip kudu wani ngemut paiting bratawali

Perkara legining madu tinemu mburi minangka jampi

Elinga yen Gusti tansah nganthi

This entry was posted in Geguritan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.