Kapan Rejane Jaman ?

?

Kapan Rejane Jaman ?

?

Yen ngrasakake kahanan urip pancen saya nalangsa.

Senajan tanpa tetesing waspa, ning jroning ati njerit ngaruwara.

Kawula bingung kekitrang anggone ngluru lan nanjakake arta.

Mundhak dina reregan kebutuhan terus mundhak ndedel madhani dhuwuring mega.

Gek mangka kanggo cagak urip, kabeh menungsa mbutuhake boga.

Yen kahanan kaya ngene iki ? njur karo sapa papane wadul sing bisa gawe ayeming nala ?

Mangka pranataning negara, wong cilik ora cetha ? ora pana.

?

?

Dhuh adhuh, gek jaman iki jaman apa ?

Apa yaiki ta sing jeneng jaman reformasi ? njalari kabeh padha tumindak wani.

Kabeh rumangsa bener ? kabeh rumangsa pinter.

Ning nek wis tekane ngendon kok njur thenger-thenger.

Nek dikon nggenahake lan ditakoni minger-minger.

Jare maune mung melu-melu, dheweke dhewe ya rumangsa yen keblithuk lan keblinger.

?

Oh kadang, kabeh uninga yen negarane dhewe kuwi gemah ripah, loh jinawi.

Ning nyatane kawula cilik mung cukup dijanjen-janjeni.

Janji sing ora maregi, diyem-yemi, disemayani, nganti theklok leh ngenteni.

Sidane tinimbang mlongo mung trima ngemut driji, senajan ngerti, ora ana rasane legi.

Oh ? kawula sing ora dosa, sabar nrima, prasaja.

Ning malah dadi kurbane wong sing padha kuwasa, awatak dremba ?

Sing baut apus-apus lan nyingidake bandha?.

?

?

Geguritan punika kula aturaken dhateng sedaya kadang mitra sutresna siaran geguritan ing R.R.I Ngayogyakarta. Matur sembah nuwun paringipun senggolan dhateng kula, lan punika minangka senggol balik dhateng panjenengan sedaya.

Dhateng Nak Mas Kanjeng Margono Widyo Pranaswara mboten kesupen kula ngaturaken : Sugeng Riyadi Paskah. Ugi dhateng sedaya kadang ingkang sami ngriayakaken.

?

Nuwun

Nini Klenyem

This entry was posted in Geguritan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.