Desa Mawa Cara

?

 1. Wis dadi tradhisi kita iki wong Jawa.
 2. Sing tansah memudhi, memetri, nglestarekake apa sing wisana.
 3. Kabeh ngarani lan ngakoni, barang sing wis lumaku mau sinebut mbudaya.
 4. Klebu kabeh seni sing endah lan ngemu wewarah luhur kudu tansah diupakara.
 5. Sapa maneh sing wajib nguri-uri njaga lan nglestarekake murih lana ?
 6. Ora liya ya kita kabeh iki, luwih-luwih generasi penerus, ya para mudha.

?

 1. Nalika minggu wingi, aku wong catur warga.
 2. Tumuju ing sukuning harga, pase ing kalurahan Girikerta.
 3. Nyatakke upacara saka kadang studio byawara warta sing tinampa.
 4. Yen ing kana ana pametri bumi ?ngrowot? sing wis lumaku jroning telung warsa.
 5. Pangarsaning praja, sesepuhing desa, kawula nyawiji saiyeg saeka praya.
 6. Racake padha ngagem busana dhaerah, sing malah ngatonake teja kang mraba.

?

 1. Para rumaja putri ngasta kendhi pratala, tumuju ing umbul Nangsri.
 2. Arak-arakan sambung sinambung ngagem cucuk lampah, sing ing sadawaning marga beber beksa milangoni.
 3. Barisan tambur, rondha sambang dalan, sing neng kana uga isih lestari.
 4. Bapak lan simbok tani sing padha nggendhong tenggok isi sayuran warni-warni.
 5. Saulihe njupuk banyu, para bapak mikul gunungan asil wulu wetu ngubengi desa minangka prasasti.
 6. Oh sumelating surya, saliting gurung, sayahing angga, kaya : ora padha rinasa.

?

Baline aku kabeh mampir ing taman Agro Wisata, ning eman kahanane reget kurang kerumat lan penanganan.

Neng njero taman kanggo ngisi weteng, aku kabeh padha jajan arem-arem lan pecel sing rasane nikmat banget. Ati bungah, jajan murah meriah, ngilangake rasa sayah.

?

This entry was posted in Geguritan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.