Lelampahanipun Tobit

?

Dek jaman biyen ana sawijining kulawarga sing merga kesalahan mungguhing negara, mula dikendhangake (ditawan) ana ing Ninive tlatah Asuria. Kulawarga sing mursit mau kedadeyan saka pak Tobit, ibu Hana bojone, lan anak lanang ontang anting jenenge Tobias.

Mangka kulawarga mau banget bektine marang Pangeran, lan pinaringan urip tentrem sarta mulya. Ning bareng ana tawanan, Hana sing kulina urip mulya mau susah banget atine, luwih-luwih bareng Tobit nampa cobaning Pangeran, mripate loro pisan wuta. Tobit prihatin banget atine, mula banjur ngundang Tobias anake lan dikandhani ngene :

?Le Tobias, sejatine bapak isih duwe bandha rupa dhuwit sepuluh kentar selaka, sing tak titipke sedulurku Gabael ing kutha Ragai tlatah Media. Kuwi paranana lan suwunen, supaya kena kanggo urip layak ing jroning tawanan kene?. Tobias saguh ngestokake dhawuhe bapakne, lan banjur mangkat.

Bareng tekan ndalan ketemu jejaka sejajare ngaku jeneng Azarya. Jejaka mau sejatine malaikat Rafael utusaneng Allah, sing memba-memba rupa jejaka. Merga Tobias wong sing mursit lan bekti ing Allah, mula tansah pinaringan pitulungan. Jejaka Azarya gelem dadi mitrane Tobias, lan saguh ngeterake menyang Media nggoleki mitrane / sedulure Tobit.

Bareng lelorone tekan kali Tigris, Tobiat entuk iwak gedhe. Jarene Azarya, rempelune iwak iku kena kanggo tamba mripat wuta, lan jangtunge kena kanggo nundhung setan sing ngrasuki awake uwong. Mula rempelu lan jantung iwak iku dening Tobias dirumati.

Bareng tekan Media cedhak kuta Ekbatana, ana keluwarga kinurmat yaiku bapak Raguel lan ibu Ena, sing sejatine iku isih krandhahe Tobit. Pak Raguel duwe anak wadon sing sulistya ing warna, pinter sarta luhur budine. Sara ngono jenenge bocah prawan kuwi.

Mula ara mokal yen dadi kembang lambene para jejaka ing tlatah kono. Lan ya kelakon dirabi priya nganti ambal kaping pitu, ning priya-priya mau padha mati ing wengi penganten dina kapisan. Mergane Sara dikuwasani dening Setan Asmadaos. Janji priya-priya sing wis ngrabi mau arep nyedhak karonsih, mesthi dipateni dening setan kuwi.

Azarya mbujuki Tobias supaya ngrabi Sara, ning Tobias emoh, wedi yen tiwas kaya priya-priya sing ngrabeni dhisik. Azarya nanggung ing keslametane, janji Tobias nggugu pituture mitrane mau. Tobias manut, Sara ditembung, karo wong tuwane ya di idini, lan kekarone banjur dinikahake. Dening Azarya, Tobias dikandhani ngene :

?Tobias !, sedurunge mapan turu, kowe sembahyanga bareng karo bojomu, nyuwun pangayoming Pangeran. Yen wis rampung sembahyang, njur obongen jantung iwak sing mbok rumati kae. Sawise, kowe lan bojomu lagi mapana turu?.

Tenan …… esuke setan Asmadaos minggat wedi ninggalake Sara. Wong loro tinemu slamet ing paturone, lan wis kelakon nindakake kadidene wong bebojoan. Wong tuwane Sara bungah banget. Tobias lan Sara dipahargya gedhen, ngulemi Gabael saka Ragai.

Tekane nggawa dhuwit sepuluh kentar selaka titipane Tobit diwenehake Tobias anake. Tobias neng nggone maratuwane nganti sawetara. Baline neng Ninive karo mboyong Sara bojone, dening mara tuwane disangoni pengaji separone bandhane, digawakake anake wadon ya si Sara.

Bareng ketemu bapakne, Tobias nyritakake lelakone, lan Tobit rumangsa bungah banget. Dheweke ngunjukake puji syukur ing ngarsaning Pangeran sing tansah paring pangayoman marang dheweke sak Brayat. Sawise tutug anggone crita Tobias nuli ngetokake rempelu iwak sing isih dirawati. Bapakne ditambani nganggo rempelu iwak kuwi dadi lan warase. Tobit wis ora wuta maneh.

Para putra ! Kowe kabeh tansaha sregep sembahyang, Gusti kuwi rena midhangetke sembahyangan lan punyuwunanmu kabeh sing becik, mesthi bakal diparingi.

This entry was posted in Geguritan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.